Begrippenlijst

Alle 0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A

Als een zorgverlener zich heeft aangesloten op het LSP wil dat zeggen dat hij de voorbereidingen om gebruik te gaan maken van het LSP heeft doorlopen. Zijn zorginformatiesysteem is aangepast aan de eisen die het LSP stelt op moment van aansluiting. Aangesloten betekent niet dat het LSP al actief gebruikt wordt. Dit vindt in het algemeen plaats in samenwerking met andere zorgverleners uit de regio. Het tempo waarin het LSP daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, verschilt per regio.
Gerelateerde content

Een zorgverlener of vertegenwoordiger van een (zorg)instelling die is gemachtigd door de wettelijk vertegenwoordiger van de (zorg)instelling om namens de (zorg)instelling UZI-passen aan te vragen bij het UZI-register. Daarnaast kan de aanvrager namens de abonnee intrekkingsverzoeken doen voor UZI-passen.
Gerelateerde content

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met het UZI-register sluit, waardoor deze persoon afnemer van certificatiediensten wordt. Deze UZI-abonnee kan UZI-middelen, zoals een UZI-pas of UZI-servercertificaat, aanvragen bij het UZI-register.
Gerelateerde content

De door Nictiz gedefinieerde basisinfrastructuur die veilig elektronisch berichtenverkeer tussen zorgpartijen mogelijk maakt. De basisinfrastructuur is het geheel van standaarden, afspraken en infrastructurele voorzieningen.
Gerelateerde content

Een bedrijf dat het gebruik van applicaties via internet aanbiedt.
Gerelateerde content

Een proces waarbij iemands identiteit kan worden bevestigd of waarmee de integriteit en herkomst van aangeboden gegevens kunnen worden gecontroleerd.
Gerelateerde content

Het verstrekken van de bevoegdheid om medische gegevens van een patiënt te mogen inzien, aanpassen of bewerken. Deze bevoegdheid wordt alleen aan zorgverleners verstrekt die een behandelrelatie hebben met de betrokken patiënt. Voor anderen is inzage slechts toegestaan met toestemming van de patiënt, in noodsituaties of als de wet dit expliciet toestaat. Laatste stap in de vertrouwensketen.
Gerelateerde content

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van personen gewaarborgd blijft. Kijk voor meer informatie op autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Gerelateerde content

B

Het geheel van standaarden, afspraken en infrastructurele voorzieningen dat veilig elektronisch berichtenverkeer mogelijk maakt.
Gerelateerde content

De relatie tussen een zorgverlener en een patiënt die duurt zolang de zorgverlener medische zorg verleent aan de patiënt.
Gerelateerde content

Register van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Kijk voor meer informatie www.bigregister.nl.
Gerelateerde content

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer. Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Het BSN staat onder meer op het Nederlands paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
Gerelateerde content

E

De ZSP-kwalificaties zijn gebaseerd op een EDP-audit en worden uitgevoerd door Register EDP-auditors. Nictiz heeft het normenkader voor de ZSP-kwalificaties gedefinieerd (ZSP-eisen).
Gerelateerde content

Veel zorgverleners houden de gegevens van hun patiënten bij in een digitaal zorginformatiesysteem. Deze dossiers heten Elektronische patiëntendossiers (EPD's).
Gerelateerde content

F

De volledige servernaam die nodig is voor de aanvraag van een UZI-servercertificaat.
Gerelateerde content

G

Gastgebruik maakt het voor een zorgverlener mogelijk om op verschillende locaties van een zorginstelling te werken met één UZI-pas. Zorgaanbieders en hun medewerkers kunnen met behulp van één UZI-pas medische gegevens van patiënten uitwisselen met systemen van verschillende zorgaanbieders, mits dit is toegestaan door de zorgaanbieders én de betrokken ICT-leveranciers de XIS-applicaties hiervoor geschikt hebben gemaakt.
Gerelateerde content

Afspraken over het gebruik van de zorginfrastructuur worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de beheerder van de zorginfrastructuur, het VZVZ Servicecentrum.
Gerelateerde content

De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is een landelijke, volledig geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens om de administratieve levensloop van personen te kunnen vastleggen en bijhouden.
Gerelateerde content

Zorginformatiesysteem dat voldoet aan de eisen voor aansluiting op het LSP.
Gerelateerde content

H

De set gegevens die een waarnemend huisarts voor een waarneming kan opvragen uit het dossier van een patiënt (professionele samenvatting) en de set gegevens die hij als verslag terugstuurt (waarneembericht).
Gerelateerde content

I

Document waaruit de identiteit van een persoon blijkt, zoals een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en vreemdelingendocument.
Gerelateerde content

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Kijk voor meer informatie op www.igz.nl.
Gerelateerde content

De mogelijkheid dat verschillende (geautomatiseerde) systemen met elkaar kunnen werken.
Gerelateerde content

Een patiënt heeft het recht om een overzicht op te vragen van zorgverleners die via het LSP zijn gegevens hebben aangemeld of opgevraagd. In het overzicht staat ook welk soort gegevens is uitgewisseld.
Gerelateerde content

Een patiënt heeft het recht om een overzicht op te vragen van zorgverleners die via het LSP zijn gegevens hebben aangemeld of opgevraagd. In het overzicht staat ook welk soort gegevens is uitgewisseld.
Gerelateerde content

Uniek identificatienummer van een computer die is aangesloten op het internet of een netwerk. Via het IP-adres kunnen computers elkaar vinden en identificeren.
Gerelateerde content

K

Apparaat dat is verbonden aan de computer en waarin de UZI-pas voor gebruik moet worden ingevoerd. Zo'n apparaat wordt ook wel een 'smartcardreader' of 'paslezer' genoemd.
Gerelateerde content

L

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur en maakt uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners mogelijk. Als een zorgverlener gegevens van een patiënt opvraagt, 'zoekt' het LSP op basis van het BSN van de patiënt welke zorgverleners informatie over deze patiënt beschikbaar hebben. Vervolgens worden deze gegevens verzonden naar de zorgverlener die ze heeft opgevraagd. Alleen computersystemen die aan strenge beveiligingseisen voldoen, mogen aansluiten op het LSP.
Gerelateerde content

Het vastleggen van elektronische communicatie, waardoor achteraf is vast te stellen wie toegang heeft gehad tot welke gegevens.
Gerelateerde content

M

Overdragen van bevoegdheden bij het delegeren van taken.
Gerelateerde content

Overzicht van alle geneesmiddelen die de laatste vier maanden zijn verstrekt aan een patiënt door één of meer apotheken. Naast het medicijn staat ook de dosering vermeld in het overzicht, net als overgevoeligheden en contra-indicaties die relevant zijn voor de behandeling van de patiënt.
Gerelateerde content

N

Landelijk expertisecentrum dat de ontwikkeling van ICT in de zorg ondersteunt. Kijk voor meer informatie op www.nictiz.nl.
Gerelateerde content

P

Persoon die geneeskundig onderzoek of een medische behandeling ondergaat of mogelijk zal ondergaan.
Gerelateerde content

Gegevens als geboortedatum, woonplaats en geslacht van een persoon. Deze gegevens maken een persoon uniek identificeerbaar in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
Gerelateerde content

S

Sessie-authenticatie zorgt voor een beveiligde SSL/TLS-verbinding tussen het werkstation van de UZI-pashouder en het schakelpunt. De berichten die vanuit het werkstation worden verstuurd over deze verbinding, zijn dan gegarandeerd afkomstig van de UZI-pashouder. De gebruikte UZI-pas en het UZI-servercertificaat van het GBZ moeten in deze authenticatietechniek door dezelfde zorgaanbieder (UZI-abonnee) zijn aangevraagd.
Gerelateerde content

Een plastic pasje ter grootte van een creditcard dat elektronica bevat in een chip, inclusief een microprocessor, geheugenruimte en een voedingsbron. Smartcards kunnen worden gebruikt om informatie op te slaan en zijn eenvoudig mee te nemen.
Gerelateerde content

T

Tokenauthenticatie zorgt voor een beveiligde SSL/TLS-verbinding tussen een GBZ en het schakelpunt middels het UZI-servercertificaat. Over deze verbinding kunnen berichten van verschillende UZI-pashouders worden verstuurd, die door middel van een door de UZI-pas gegenereerd token worden gelinkt aan de juiste pashouder. De gebruikte UZI-pas en het UZI-servercertificaat hoeven niet door dezelfde UZI-abonnee te zijn aangevraagd, waardoor gastgebruik mogelijk is.
Gerelateerde content

U

Unieke identificatie (via een UZI-nummer) en authenticatie (via een UZI-pas) voor zorgverleners.
Gerelateerde content

UZI-middelen, ook wel UZI-authenticatiemiddelen genoemd, is de verzamelnaam voor de verschillende producten van het UZI-register: de UZI-passen en het UZI-servercertificaat.
Gerelateerde content

Een 9-cijferig nummer dat de UZI-pashouder of service uniek identificeert (subject.serialnumber).
Gerelateerde content

De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder. Gebruik van de UZI-pas is een belangrijke voorwaarde voor veilige elektronische communicatie en het raadplegen van vertrouwelijke zorginformatie door zorgaanbieders en indicatie-organen. Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, individueel 'waardedocument'. De UZI-pas ziet er vergelijkbaar uit met een bankpas.
Gerelateerde content

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de UZI-pas.
Gerelateerde content

Register van zorgaanbieders dat zorgt voor hun unieke identificatie. Het is gebaseerd op een Personal Key Infrastructure (PKI) die de wettelijke en fysieke identiteit koppelt aan een elektronische identiteit en deze vastlegt in certificaten. Kijk voor meer informatie op www.uzi-register.nl.
Gerelateerde content

Een certificaat waarmee een dienst of apparaat, bijvoorbeeld een server, wordt gekoppeld aan een rechtspersoon of een andere organisatie. In het geval van een server wordt het certificaat aangeboden aan een browser die toegang zoekt tot de server. Hierdoor kan een vertrouwende partij zekerheid krijgen over de identiteit van de eigenaar van de server.
Gerelateerde content

V

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is namens de aangesloten zorgaanbieders verantwoordelijk voor de gegevensverwerking over de zorginfrastructuur van het LSP en werkt daarvoor nauw samen met het VZVZ Servicecentrum. Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl.
Gerelateerde content

Medicijnen die door de apotheek zijn gegegeven aan een patiënt.
Gerelateerde content

Index die aangeeft waar patiëntgegevens zich bevinden. De verwijsindex is dus geen databank, want de gegevens blijven bij de bron.
Gerelateerde content

Het VZVZ Informatiepunt voor zorgconsumenten geeft algemene informatie over de zorginfrastructuur van het LSP aan burgers.
Gerelateerde content

W

Een waarneembericht is het verslag van een consult door een waarnemend huisarts, waarin de voorgeschreven medicatie en overdrachtgegevens staan.
Gerelateerde content

De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens liggen vast in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp heeft betrekking op alle gebruik ('verwerkingen') van persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het vernietigen.
Gerelateerde content

Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. Op 1 juni 2008 is deze wet in werking getreden.
Gerelateerde content

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De wet moet patiënten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.
Gerelateerde content

Deze wet beschrijft de rechten en plichten van patiënten en is van belang voor iedereen die te maken krijgt met medische zorg. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Gerelateerde content

De bij de Kamer van Koophandel geregistreerde persoon die is gerechtigd om op te treden namens een rechtspersoon, zoals een voogd, mentor of curator.
Gerelateerde content

X

Generieke afkorting voor de verschillende zorginformatiesystemen.
Gerelateerde content

Leverancier van zorginformatiesystemen.
Gerelateerde content

Iedere leverancier die zijn software geschikt heeft gemaakt voor gebruik in de zorginfrastructuur, moet een XIS-typekwalificatie verkrijgen. De XIS-typekwalificatie is een verklaring die Nictiz afgeeft aan de softwareleverancier wanneer deze alle testscripts succesvol heeft doorlopen. Het is een essentieel onderdeel van een zorgomgeving die voldoet aan de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ-eisen).
Gerelateerde content

Z

Verschillende categorieën van zorgverleners en zorginstellingen.
Gerelateerde content

ICT-voorziening van een zorgverlener.
Gerelateerde content

De zorginfrastructuur van het LSP maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen zorginformatiesystemen van verschillende zorgverleners. Daarbij blijven de medische gegevens in het systeem van de zorgverlener.
Gerelateerde content

Marktpartij die een beveiligde verbinding tussen een GBZ en het schakelpunt aanbiedt en die de GBZ-beheerder inhoudelijk ondersteunt. Ook kunnen extra diensten aan gebruikers worden geleverd.
Gerelateerde content

Een zorgverlener is bijvoorbeeld een huisarts, een apotheker of een medisch specialist. In de artikelen 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) staat beschreven welke beroepsgroepen zich zorgverlener mogen noemen.
Gerelateerde content

Een aanbieder van zorgverzekeringen.
Gerelateerde content

Leveranciers van datanetwerken die hun netwerk en organisatie hebben aangepast aan de eisen voor zorgserviceproviders (ZSP'en), krijgen een ZSP-kwalificatie. Het Programma van Eisen voor een ZSP bestaat uit eisen op het gebied van functionaliteit, implementatie en exploitatie. Op basis van een onafhankelijke audit wordt getoetst of de leverancier voldoet aan alle eisen. Nadat de audit succesvol is afgerond, wordt de ZSP-kwalificatie toegekend.
Gerelateerde content