LSP-vergoedingen voor apothekers

Als apotheek kunt u in aanmerking komen voor twee soorten vergoedingen. VZVZ Derdengelden stelt twee keer per jaar vast welke vergoedingen u krijgt. Hierbij wordt uitgegaan van de voorwaarden die de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland heeft afgesproken.

  1. Structurele vergoeding
    Als u bent aangesloten op het LSP en het LSP daadwerkelijk gebruikt, krijgt u één keer per jaar een zogenoemde structurele vergoeding. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de software voor uw aansluiting op het LSP en de tijd en moeite die u daarin steekt. Aan deze structurele vergoeding zijn voorwaarden verbonden onder andere over het percentage patiëntendossiers dat u heeft aangemeld bij het LSP. Voor 2016 en 2017 geldt dat u minimaal 25% van uw patiënten moet hebben aangemeld op het LSP om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

  2. Opt-in vergoeding
    De opt-in vergoeding is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het vragen en registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel bedrag, gebaseerd op het aantal toestemmingen dat is aangemeld bij het LSP. U ontvangt deze vergoeding eenmalig per toestemming. Voor toestemmingen die zijn aangemeld tot 35% ontvangt u € 0,69. Als uw opt-in percentage 35% of hoger is, komt u in aanmerking voor de verhoogde opt-in vergoeding van € 1,42 per toestemming.

De details op een rij

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen waarvoor u in aanmerking komt. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2016.

1. structurele vergoeding € 1.204,- per kalenderjaar
2a. opt-in vergoeding
€ 0,69 per toestemming
2b. verhoogde opt-in vergoeding

€ 1,42 per toestemming

NB. alleen bij een percentage van 35% of hoger en i.p.v. de opt-in vergoeding

 

Uitbetaling vergoedingen

VZVZ Derdengelden is verantwoordelijk voor het uitkeren van de verschillende vergoedingen. U hoeft hiervoor zelf geen informatie aan te leveren. Per periode ontvangt u per e-mail een overzicht van de uitbetaalde vergoedingen. De uitbetalingen vinden twee keer per jaar plaats:

  • periode 1: 1 januari - 31 mei: uitbetaling eind juni
  • periode 2: 1 juni - 31 december: uitbetaling eind januari

Overzicht vergoedingen

Per periode ontvangt u per e-mail een overzicht van de uitbetaalde vergoedingen. Deze wordt toegezonden op de dag dat de vergoeding wordt overgemaakt. Op dit overzicht wordt per soort vergoeding gespecificeerd waarop de vergoeding is gebaseerd. Elk overzicht heeft een uniek referentienummer dat u in correspondentie over de uitbetaling van vergoedingen kunt gebruiken. Het is mogelijk dat er per aangesloten zorgaanbieder aan meerdere locaties één of meer vergoedingen worden toegekend. Op het overzicht worden deze locaties apart vermeld met een eigen nummer, het zogenoemde applicatie-ID.

Het overzicht vergoedingen wordt op naam gesteld van de wettelijk vertegenwoordiger van de aangesloten zorgaanbieder. Het wordt verzonden als bijlage (pdf) bij een e-mail naar het e-mailadres dat de zorgaanbieder heeft aangegeven op het GBZ-aanvraagformulier. Dit formulier is toegezonden met de gebruiksovereenkomst. Als er geen e-mailadres beschikbaar is, wordt het overzicht LSP-vergoedingen per post verzonden.

Contact & bezwaar

Heeft u vragen over het overzicht vergoedingen? Of bent u het niet eens met een toegekende vergoeding? Neem dan contact op met VZVZ Derdengelden.