Programma's & diensten VZVZ

VZVZ is opgericht door (koepels van) zorgaanbieders en patiënten om de uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken. VZVZ startte met het afsprakenstelsel AORTA, hetgeen leidde tot de inrichting en uitvoering  van het Landelijk Schakelpunt (LSP). In de afgelopen jaren is de manier van werken van VZVZ de basis geworden voor het uitvoeren van vergelijkbare activiteiten voor andere uitwisselingssystemen. Vast uitgangspunt is een set afspraken of een afsprakenstelsel. Deze zijn vaak voortgekomen uit programma’s. Hieronder een opsomming van de belangrijkste programma’s.

Landelijk Schakelpunt (LSP) / AORTA

VZVZ-logo met pay-off

Opdrachtgever: koepels van zorgaanbieders, Patiëntfederatie Nederland
Uitvoering: VZVZ - Kijk op VZVZ.nl

Wat is het? – Het LSP is, samen met Goed Beheerde Zorgsystemen en Goed Beheerde Zorgnetwerken, onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via verschillende zorgtoepassingen (Medicatiegegevens, Huisartswaarneemgegevens, ICA-gegevens, Ketenzorggegevens) kunnen zorgaanbieders bepaalde medische gegevens via deze infrastructuur digitaal uitwisselen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het LSP is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd. Op het LSP zijn nagenoeg alle apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen en 90% van de huisartsenpraktijken aangesloten. Regelmatig sluiten nieuwe groepen zorgaanbieders aan, zoals GGZ-instellingen, zelfstandige klinieken en andere.

Relatie met VZVZ – VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt en zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Koppeltaal

Opdrachtgever: Stichting Koppeltaal
Uitvoering: VZVZ - Kijk op Koppeltaal.nl

Wat is het? – Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor GGZ- en verslavingszorg-aanbieders. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt het, waar nodig, een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie. Het is ontwikkeld op initiatief van GGZ-zorgaanbieders en ICT-leveranciers.

Koppeltaal helpt zorgaanbieders om hun informatiesystemen (ROM en EPD), serious games, apps en andere toepassingen gericht data met elkaar te laten uitwisselen. Koppeltaal maakt het ook mogelijk voor behandelaren om hun cliënten toegang te geven tot specifieke eHealth-modules en interventies van uiteenlopende leveranciers. Het aantal aangesloten GGZ- zorgaanbieders groeit snel. Per week worden met ca. 80 applicaties ca. 80.000 behandelplannen via Koppeltaal met cliënten gedeeld in het kader van eHealth en blended care.

Relatie met VZVZ – Stichting Koppeltaal werkt sinds 2017 nauw samen met VZVZ. De werkorganisatie van Stichting Koppeltaal is ondergebracht bij VZVZ.

MedMij

Opdrachtgever: Stichting MedMij
Uitvoering: St. MedMij, Nictiz en VZVZ  - Kijk op MedMij.nl

Wat is het? – Het afsprakenstelsel van MedMij is een set van spelregels voor de veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen burgers met hun persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en zorgaanbieders met hun zorginformatiesystemen. Dit stelsel is in september 2018 in de voor productie geschikte vorm gepubliceerd.

Relatie met VZVZ – VZVZ is sinds 2018 verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het stelsel in opdracht van de Stichting MedMij. Inmiddels zijn de basisfuncties ingericht om de implementatie van het stelsel in productie goed te kunnen ondersteunen.

LSP+

Opdrachtgever: VZVZ
Uitvoering: VZVZ – Meer informatie

Wat is het? – LSP+ is een uitbreiding van het LSP waarmee ook gegevensuitwisseling plaats kan vinden tussen zorgprofessionals en zorggebruikers met een PGO. Deze uitwisseling vindt op een veilige en vertrouwde manier plaats via het MedMij Afsprakenstelsel.

Relatie met VZVZ – VZVZ is deelnemer aan het MedMij Afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Omdat deze functionaliteit een toevoeging is op het bestaande LSP, heeft VZVZ de applicatie LSP+ genoemd. LSP+ werkt op basis van MedMij-standaarden. Zie medmij.nl voor uitgebreide informatie over het afsprakenstelsel.

LSP Ketenzorg

Opdrachtgever: VZVZ
Programmamanagement: VZVZ
Uitvoering: VZVZ - Meer informatie

Wat is het? – Voor de behandeling van chronisch zieken werkt de huisarts (nauw) samen met andere zorgverleners. Dit heet ‘ketenzorg’. Welke zorgverleners de huisarts bij deze zorg betrekt, hangt af van chronische aandoening van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, optometristen, podo- en fysiotherapeuten. De huisarts en de betrokken zorgverleners bij de ketenzorg moeten goed samenwerken in het behandeltraject. Daarvoor is het belangrijk dat zij allemaal kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt. Dan kennen zij de actuele gezondheidssituatie van de patiënt op het moment dat zij hem behandelen. Om elkaar goed op de hoogte te houden kunnen zij de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen via LSP Ketenzorg. De ketenzorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van de patiënt inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling.

Relatie met VZVZ – Na twee pilots bij Zorggroep Ketenzorg West-Friesland en Zorggroep Friesland is VZVZ gestart met de landelijke uitrol van LSP Ketenzorg. Het implementatietraject loopt en zal in 2020 worden afgerond.

LSP Acute zorg

Opdrachtgever: VZVZ
Programmamanagement: VZVZ
Uitvoering: VZVZ – Meer informatie

Wat is het? – In acute zorgsituaties is toegang tot relevante medische gegevens van een patiënt van cruciaal belang. Zorgverleners in de acute zorg behandelen veel voor hen onbekende patiënten, die niet altijd (goed) aanspreekbaar zijn. In een toenemend aantal gevallen gaat het om patiënten met complexe aandoeningen. Bovendien zijn vaak in korte tijd verschillende zorgaanbieders betrokken bij de zorg. Daarom is het nodig dat zorgaanbieders in de acute zorgketen snel en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen delen.

Relatie met VZVZ – Via het LSP kunnen medische gegevens snel en veilig worden uitgewisseld. Denk hierbij aan het overdragen van patiënt- en medische gegevens in de zorgketen, het ophalen van gegevens als medicatie, allergieën, medische historie en het verstrekken van rapportage over de geleverde zorg, bijvoorbeeld aan de huisarts. De mogelijkheid om digitaal gegevens uit te wisselen in de acute zorgketen is momenteel nog zeer beperkt. VZVZ neemt deel aan een versnellingsprogramma samen met het veld waar dit, mede door gebruik te maken van het LSP, verbeterd kan worden. Door middel van pilots toetsen we zowel de technische en functionele oplossing als het resultaat ten aanzien van de beoogde verbetering.

Volgjezorg

Opdrachtgever: VZVZ
Uitvoering: VZVZ - Kijk op Volgjezorg.nl

Wat is het? – Op de website volgjezorg.nl kunnen burgers toestemming regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Ook kunnen burgers via Volgjezorg volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg wordt ca. 2.500 keer per dag door burgers geraadpleegd.

Relatie met VZVZ – Volgjezorg is onderdeel van VZVZ. VZVZ bedient de Nederlandse burger op volgjezorg.nl.

Twiin

Opdrachtgever: Het programma kent meerdere stakeholders. VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programma governance en aan ZN, die het programma financiert in de programmafase
Programmamanagement: VZVZ en RSO Nederland
Uitvoering: VZVZ - Kijk op Twiin.nl

Wat is het? – De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt. Hiervoor ontwikkelt het programma Twiin een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren.

Om gegevens uit te wisselen zijn gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Denk aan identificatie, beveiliging of authenticatie. Twiin zorgt dat bestaande voorzieningen worden gebruikt en ontwikkelt indien nodig nieuwe voorzieningen. Al deze voorzieningen zijn beschikbaar via zogenaamde knooppunten die voldoen aan het afsprakenstelsel van Twiin en daarmee Twiin-gekwalificeerd zijn. Zorgaanbieders die gegevens willen uitwisselen sluiten aan op een Gecertificeerd Twiin Knooppunt.

Binnen het kader van Twiin loopt het traject DVDexit om versneld een einde te maken aan het fysiek uitwisselen van dvd’s voor radiologische beelden en (lab-)verslagen tussen ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en radiologiecentra. 

Relatie met VZVZ – VZVZ is samen met RSO Nederland opdrachtnemer. Zij voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen uit het zorgveld (Patiëntenfederatie Nederland, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, NVvR, FMS en ZN).

Afsprakenstelsel Mitz

Opdrachtgever: koepels van zorgaanbieders en ZN
Uitvoering: VZVZ - Kijk op MijnMitz.nl

Wat is het? – Het afsprakenstelsel Mitz heeft tot doel om burgers in staat te stellen online toestemming te regelen voor het beschikbaar stellen van medische gegevens voor uitwisseling door hun zorgverleners. Voor het elektronisch ter beschikking stellen van medische gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist.

Regie en overzicht bij de burger
Voor burgers biedt de online toestemmingsvoorziening Mitz de mogelijkheid zorgeloos hun toestemmingskeuzes te regelen. Dankzij de voorziening kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden. De voorziening zorgt voor overzicht. Burgers kunnen in de online toestemmingsvoorziening zien welke toestemmingen zij hebben vastgelegd en wie hun toestemmingen heeft geraadpleegd.

Eenvoudig en betrouwbaar voor zorgaanbieders
Zorgaanbieders weten dankzij de toestemmingsvoorziening of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie. Het uitwisselingssysteem (zoals het LSP en regionale XDS-omgevingen) waar de zorgaanbieder op is aangesloten, controleert dit. Aan deelnemende systemen worden eisen gesteld, zodat zorgaanbieders erop kunnen vertrouwen dat de toestemmingen zijn vastgelegd, verzameld en gecontroleerd conform de geldende wet- en regelgeving. En mochten er gegevens nodig zijn voor de behandeling en de patiënt heeft geen toestemming gegeven voor uitwisseling, dan kan dit direct worden geregeld.

Op deze manier is de juiste informatie altijd op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar. Een belangrijk bijkomend voordeel voor zorgaanbieders is dat investeren in (het aanpassen van) een individuele of regionale toestemmingsvoorziening nu niet meer nodig is.

Relatie met VZVZ – VZVZ is eind 2018 gevraagd om een plan op te stellen voor de realisatie van een online toestemmingsvoorziening (OTV), op basis van de huidige wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in Mitz.

Medicatieoverdracht

Opdrachtgever: VWS
Programmamanagement: Nictiz
Uitvoering: Nictiz i.s.m. alle veldpartijen, waaronder VZVZ

Wat is het? – Het programma Medicatieoverdracht heeft als doel vermijdbare ziekenhuisopnames door medicatie-incidenten te voorkomen door betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. Zorgverleners en patiënten beschikken dan over een helder en actueel overzicht van het werkelijke medicijngebruik van de patiënt.

Relatie met VZVZ – VZVZ implementeert de standaarden voor medicatieoverdracht. Dit zijn ‘medicatieproces (MP9)’, ‘laboratorium (lab2zorg)’ en ‘intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA)’ op het LSP. Tevens faciliteert VZVZ de PoC’s en pilots met deze standaarden en de uitrol in de regio’s.

ZORG-ID

Opdrachtgever: VZVZ
Uitvoering: VZVZ en diverse marktpartijen – Meer informatie

Wat is het? – ZORG-ID, een authenticatieplatform in de zorg, is sinds juni 2017 operationeel. Het stelt ICT-dienstverleners in staat om hun klanten -zorgaanbieders die gebruik maken van een UZI-pas- zich probleemloos te laten identificeren en authentiseren. Het platform lost niet alleen bestaande issues op, maar is ook zo ontworpen dat het toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt.

Relatie met VZVZ – VZVZ stelt ZORG-ID beschikbaar aan de zorgverleners via de business applicatieleveranciers. ZORG-ID biedt naast oplossingen voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt, ook mogelijkheden voor een veelheid aan bestaande en toekomstige toepassingen in de zorg.

ZORG-AB

Opdrachtgever: VZVZ
Programmamanagement: VZVZ
Uitvoering: VZVZ – Meer informatie

Wat is het? – Het Zorgadresboek (ZORG-AB) bevat naast de noodzakelijke contactinformatie van alle zorgaanbieders en zorgverleners, ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden. Zo zorgt ZORG-AB ervoor dat:

1. alle benodigde informatie om elektronische communicatie mogelijk te maken op één plek staat;
2. zorgpartijen snel en accuraat met elkaar kunnen communiceren;
3. alle zorgpartijen het ZORG-AB kunnen gebruiken, ongeacht de infrastructuur die voor de uitwisseling van medische gegevens wordt gebruikt.

Relatie met VZVZ – Om medische gegevens met elkaar uit te wisselen moeten zorgaanbieders vindbaar zijn en anderen kunnen opzoeken. ZORG-AB is een gemeenschappelijke dienst voor alle zorgaanbieders. VZVZ biedt ZORG-AB aan als een generieke voorziening voor softwareleveranciers en hun afnemers (zorgaanbieders).

Opdrachtgever: VZVZ
Uitvoering: VZVZ - Meer informatie

Wat is het? – In de PROVES-aanpak worden nieuw ontwikkelde standaarden of beoogde gegevensuitwisselingen technisch beproefd, vervolgens naar een pilotomgeving gebracht, teneinde de basis te leggen voor een (landelijke) uitrol. In de technische beproeving wordt gekeken naar de (technische) maakbaarheid en haalbaarheid, gebruik van generieke voorzieningen en beveiligingsaspecten. In een pilot in de zorgpraktijk (met patiënten, zorgaanbieders en leveranciers) wordt kennis en ervaring over de werking opgedaan en wordt inzicht verkregen in de impact voor de zorgpraktijk. Geconstateerde knelpunten leiden tot verbetervoorstellen. Door te laten zien dat het werkt, neemt het draagvlak voor brede uitrol toe én ontstaat er zicht op de benodigde randvoorwaarden voor een brede uitrol.

Relatie met VZVZ – PROVES is de proeftuin van VZVZ waarvan alle verschillende programma’s en projecten gebruik kunnen maken. Inmiddels is PROVES ingezet voor o.a. MedMij, Authenticatie voorziening Irma en ZORG-AB.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl