Afbeelding
Zorgtoepassingen

Diensten

Afsprakenstelsels

Een afsprakenstelsel is een verzameling van alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van een aangeboden product of dienst. VZVZ heeft onderstaande afsprakenstelsels in beheer.

AORTA LSP

AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.
Zorgtoepassing
Doelgroep(en)
De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.
Doelgroep(en)
Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Doelgroep(en)
Ziekenhuizen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medicatievoorschriften versturen naar apotheken. Deze functionaliteit noemen we een ‘Vooraankondiging’, omdat het voorschrift (nog) niet is voorzien van een digitale handtekening van de voorschrijver. Daardoor is het wettelijk gezien geen officieel recept. De voorschrijver heeft dan ook geen UZI-pas nodig om het voorschrift te versturen. De koepelorganisaties van apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) bespreken nog met de overheid of de wettelijke regeling kan worden veranderd.
Doelgroep(en)
VZVZ biedt met LSP Ketenzorg gegevensuitwisseling voor programmatische zorg door huisartsen en hun ketenpartners. Zorgprogramma’s voor ouderenzorg en voor patiënten met astma/COPD, CVRM, diabetes of hartfalen worden ondersteund. Nieuwe zorgprogramma’s zijn in ontwikkeling.
Doelgroep(en)
JGZ-organisaties gebruiken een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar vast te leggen. Het JGZ-dossier wordt gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie door de JGZ-zorgverleners (arts, verpleegkundige of assistent). Het Landelijk Schakelpunt ondersteunt de JGZ-organisaties bij de dossieroverdracht onderling en bij de uitwisseling van vaccinaties en hielprikscreening met het RIVM.
Doelgroep(en)
Met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt. De beschikbaarheid van deze medische gegevens kan ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.
Doelgroep(en)
Met de spoedverwijzing worden gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd. Vanuit de HAP zijn de patiëntgegevens zoals NAW, reden van verwijzing en meetwaarden direct in het informatiesysteem van de SEH inzichtelijk en kunnen gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.
Doelgroep(en)
De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. Dit betreft vooral situaties waarbij overdracht van zorg tussen zorgaanbieders plaatsvindt en/of behoefte bestaat aan een patiëntsamenvatting met eerdere behandelingen die bij andere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden.
Doelgroep(en)
De BgGGZ is een gegevensdienst binnen MedMij en omvat in eerste aanleg 23 zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn deels ontleend aan de bouwstenen BgZ en zijn voor een gedeelte aangevuld met GGZ-specifieke bouwstenen. Deze gegevensdienst is een verplicht onderdeel in de VIPP GGZ-regeling. Mogelijk wordt de dienst de komende jaren verder uitgebreid.
Doelgroep(en)
Logo Koppeltaal

Koppeltaal

Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor betere blended en digitale behandelingen van zorgaanbieders en hun patiënten. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt Koppeltaal een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie.
MedMij

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.
Twiin

Twiin

Twiin is een samenwerkingsverband waarin zorgaanbieders, leveranciers en partners werken aan het Twiin Afsprakenstelsel. Door heldere afspraken te maken kunnen zorgaanbieders sneller implementeren en opschalen naar landelijk veilige beschikbaarheid van gegevens. Dit is belangrijk voor betere zorg voor de patiënt, om de administratieve last van zorgaanbieders te verlichten en te voorkomen dat kostbare tijd van zorgverleners verloren gaat aan het zoeken van de juiste gezondheidsgegevens.

Gemeenschappelijke diensten

De gemeenschappelijke diensten van VZVZ kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van bepaalde functionaliteit in een afsprakenstelsel. Maar deze diensten kunnen ook onafhankelijk van een afsprakenstelsel worden ingezet.

LSP+

LSP+

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraagt via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.
Zorgtoepassing
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegegevens 9.A
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de AORTA-standaard Medicatie-verstrekkingen 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Huisartsgegevens
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de Ketenzorg-bouwstenen.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantie-gegevensvertaling
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van ICA 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst PDF/A documenten
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de correspondentie bouwsteen.
Doelgroep(en)
Verzamelen Basisgegevens zorg (BGZ)
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van HL7 FHIR BGZ.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen BgGGZ
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de HL7 FHIR BgGGZ.
Doelgroep(en)
Ontvangen zelfmetingen vitale functies
Doelgroep(en)
Beschikbaar stellen Afspraken
Doelgroep(en)
Mitz

Mitz

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes.

Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen.
Zorgtoepassing
Doelgroep(en)
Mitz online toestemmingsvoorziening
Mitz biedt patiënten een online omgeving waarin zij hun toestemmingskeuzes voor het elektronisch delen van medische gegevens tussen zorgaanbieders kunnen vastleggen en beheren en waar zorgaanbieders de toestemming voor delen van de patiënt kunnen opvragen.
Doelgroep(en)
Proves

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.
Volg je zorg

Volgjezorg

Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen en volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg maakt voor een patiënt zichtbaar welke gegevens er met toestemming van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeeld.
Zorgtoepassing
Doelgroep(en)
Regelen van toestemming
Via Volgjezorg kunnen patiënten online toestemming regelen voor de uitwisseling van hun medische gegevens bij hun huisarts en apotheken.
Doelgroep(en)
Overzicht uitwisselingen
Het uitwisselingenoverzicht in Volgjezorg toont alle uitwisselingen die via het LSP plaatsvinden. De burger kan hier zien tussen welke zorgaanbieders welke soort gegevens het afgelopen jaar zijn uitgewisseld.
Doelgroep(en)
Downloaden eigen medische gegevens (in ontwikkeling)
Momenteel is nieuwe functionaliteit op Volgjezorg in ontwikkeling. De patiënt kan de gegevens die worden uitgewisseld zelf downloaden. Voor medicatieverstrekkingen van apotheken is de pilot afgerond en klaar om uitgerold te worden.
Doelgroep(en)
ZORG-AB

ZORG-AB

ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.
ZorgID

ZORG-ID

Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg! ZORG-ID stelt softwareleveranciers in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruikmaken van UZI-passen - zich snel en veilig te identificeren en authenticeren. Naast de functionaliteit van ZORG-ID met de UZI-pas en paslezer, is er nu ook de mogelijkheid van het gebruik van ZORG-ID op de smartphone (ZORG-ID Smart). Dit werkt veilig, snel en met minder UZI-passen tijdens het zorgproces.
VZVZ logo

Twiin Portaal

Het Twiin Portaal vervangt de DVD binnen de zorg. Voorheen werden radiologische beelden en verslagen uitgewisseld op een DVD. Het project 'DVDexit' heeft ervoor gezorgd dat er een landelijk dekkend netwerk is tussen zorginstellingen waardoor het radiologisch onderzoek gemakkelijk verzonden kan worden naar andere zorgverleners en patiënten middels het Twiin Portaal. Het Twiin Portaal zorgt ervoor dat radiologische beelden veilig, sneller, efficiënter en goedkoper bij de ontvangende zorgverlener zijn.
Zorgtoepassing
Doelgroep(en)
Via het Twiin Portaal kunnen radiologische beelden en verslagen worden verstuurd door een aangesloten zorginstelling.
Doelgroep(en)
Via het Twiin Portaal kunnen nu ook zorginstellingen zonder aansluiting radiologische beelden en verslagen opvragen en verzenden naar de patiënt via de functionaliteit ZorgBericht.
Doelgroep(en)
Via het Twiin Portaal kunnen radiologische beelden en verslagen worden ontvangen en gedownload door een aangesloten zorginstelling, mits hier expliciet toestemming voor is gegeven door de patiënt.
Doelgroep(en)