Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg

Ziekenhuizen, categorale instellingen en zelfstandige klinieken
Om de juiste zorg te verlenen, heeft de zorgaanbieder in de medisch-specialistische zorg (MSZ) een compleet beeld van de patiënt nodig. Netwerkzorg georganiseerd rond de patiënt, zonder fax, dvd op de buik, dubbele onderzoeken en gegevens overtypen. Hiervoor is toegang tot verschillende gegevens nodig en de mogelijkheid om gegevens te delen.
Arts met laptop

Wat wij doen

VZVZ ontwikkelt en beheert in het zorgveld oplossingen gericht op gegevensuitwisseling in de zorg. Het gaat hierbij om infrastructuren, afsprakenstelsels en gemeenschappelijke voorzieningen. Het sectorteam MSZ vertaalt deze dienstverlening naar specifieke zorgtoepassingen binnen de medisch-specialistische zorg.

Vraagstukken worden opgepakt in samenwerking met zorgkoepels en brancheorganisaties, maar ook met leveranciers en gebruikers. Samen zoeken we naar duurzame oplossingen die breed gedragen, uitbreidbaar en opschaalbaar zijn. Programma’s en dienstverlening sluiten aan op vraag uit de zorg en stellen de patiënt centraal. Daarmee dragen we bij aan het realiseren van de doelen van de zorgkoepels in de medisch-specialistische zorg en sluiten aan op stimulering vanuit de overheid (VIPP5) en financiering van Zorgverzekeraars Nederland.

Lees meer

Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Het gebruik van de fax in de zorg is achterhaald. Het programma Faexit is er op gericht om andere, veiliger en minder foutgevoelige gegevensuitwisseling in de zorg te bewerkstelligen.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor uw zorginstelling kan betekenen? Neem dan contact op!

Rolf Ehrencron

Rolf Ehrencron

Sectorlead medisch-specialistische zorg