Privacy-verklaring

VZVZ verzamelt persoonsgegevens bij gebruik van de ZORG-ID. app en de ZORG-ID WID scan app. In deze verklaring geven we aan om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en welke rechten u heeft in het kader van deze gegevensverwerking. Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Als VZVZ gebruik maakt van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy-verklaring

Zorginstellingen maken gebruik van de ZORG-ID. app om zorgverleners te kunnen identificeren en authenticeren. Daarnaast kent de ZORG-ID. app een koppeling (plug-in) naar de ZORG-ID WID scan applicatie. Die app stelt zorgverleners in staat een wettelijke identiteitsdocument van patiënten te scannen om zo de identiteit van patiënten vast te kunnen stellen. Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die worden gebruikt in de ZORG-ID. app en in de ZORG-ID WID scan app.

Gegevensverzameling

Als u inlogt in de ZORG-ID. app gebruikt u hiervoor een zelfgekozen pincode. U krijgt dan de vraag om uw ID in te vullen dat is uitgegeven door de zorgaanbieder waarvoor u werkzaamheden verricht. Op basis daarvan kunt u vervolgens een QR-code scannen die door de zorgaanbieder wordt gegenereerd. Dit bevat de volgende persoonsgegevens de worden verwerkt in de app:

Voor de identificatie van de persoon:             

  • Uw naam;
  • Uw geboortedatum;
  • Taakcode waarin is opgenomen welke rol u vervult binnen de zorginstelling.

In het geval van aanwezigheid van een UZI-pas:

  • UZI rolcode;
  • UZI nummer.

Bij het gebruik van de ZORG-ID WID scan app worden de persoonsgegevens verwerkt die zijn opgenomen op het ingescande wettelijke identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

De gegevens worden verwerkt binnen de EU.

Doeleinden

De gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van de ZORG-ID. app zijn nodig om u als zorgverlener in het zorgproces te kunnen identificeren en authenticeren. Om dit te doen heeft de zorginstelling waarvoor u werkzaamheden verricht gekozen voor gebruik van ZORG-ID.

Zorgverleners zijn bij het verlenen van zorg verplicht om de patiënt te identificeren. Om aan deze verplichting te voldoen kan gebruik worden gemaakt van de ZORG-ID WID scan app waarmee het identiteitsbewijs dat de patiënt toont kan worden ingescand en vervolgens door de zorgaanbieder kan worden opgeslagen in het eigen systeem.

VZVZ verwerkt deze gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen VZVZ en de zorginstelling die gebruik maakt van ZORG-ID.

Bewaartermijn

De gegevens in de ZORG-ID. app worden bewaard gedurende de termijn dat de gebruiker gebruik maakt van de app. Daarna worden de gegevens verwijderd.

De gegevens die worden verwerkt bij gebruik van de ZORG-ID WID scan app worden bewaard tot het moment dat de zorgaanbieder de gegevens heeft opgevraagd, In het geval de zorgaanbieder de gegevens niet opvraagt zijn de gegevens beschikbaar zolang de gebruiker is ingelogd. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke 

De zorginstelling die gebruik maakt van ZORG-ID, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de applicaties. Heeft u vragen over het gebruik van de app en de bescherming van uw privacy? Dan kunt u contact opnemen met de instelling waarvoor u bij de uitoefening van uw werkzaamheden de ZORG-ID. app gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u richten tot de instelling waarvoor u bij de uitoefening van uw werkzaamheden de ZORG-ID. app gebruikt.

Beveiliging

VZVZ draagt zorg voor passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens worden verwerkt. VZVZ voldoet aan de NEN7510, NEN7512 en NEN7513.

Klachten, vragen en verbetersuggesties

Heeft u klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door VZVZ? Laat het ons weten via zorg-id@vzvz.nl.

VZVZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een eventuele klacht kunt u altijd rechtstreeks aan de FG richten: fg@vzvz.nl. Daarnaast heeft u ook het recht om uw klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe privacyverklaring.