MedMij

MedMij

Grip op je eigen gezondheidsgegevens
MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.
Patiënt en PGO
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ is een van de uitvoeringsorganisaties voor Stichting MedMij. VZVZ is binnen MedMij verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel, voert de deelnemersadministratie en geeft invulling aan de operationele processen zoals omschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Samenwerkende partijen

Stichting MedMij

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Wanneer partijen zich aantoonbaar houden aan de afspraken uit het afsprakenstelsel, sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgt de stichting ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen.

Opdrachtgever

PGO-alliantie

MedMij maakt onderdeel uit van de PGO-alliantie. Doel van de alliantie, bestaande uit patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties is meer bekendheid geven aan PGO's. Zodat meer mensen hiervan gebruik gaan maken en op deze manier meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens krijgen. Het programma PGO on Air is initiatiefnemer en de Patiëntenfederatie is trekker van de PGO-alliantie.

Nictiz

Nictiz heeft een rol als beheerder van het register van de binnen het MedMij Afsprakenstelsel toegelaten informatiestandaarden. Daarnaast ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden, die voorschrijven hoe uitwisseling binnen MedMij moet plaatsvinden. Tot slot kwalificeert Nictiz de systemen van ICT-leveranciers, die willen toetreden, waarbij getoetst wordt of standaarden op de juiste manier zijn ingebouwd.

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Farmacie
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg

Op zoek naar technische informatie?

ICT-leveranciers die MedMij-deelnemer (als Dienstverlener persoon (DVP) of Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA)) zijn, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van technische en juridische richtlijnen uit het MedMij Afsprakenstelsel. Deze afsprakenset is essentieel om op een betrouwbare en veilige manier digitale gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners te faciliteren. MedMij-deelnemers mogen het MedMij-label voeren.

Meer informatie
Patiënt en PGO
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over MedMij? Of hoe u MedMij-deelnemer kunt worden? Neem dan contact op met het MedMij-loket.