JGZ-organisaties

Jeugdgezondheidszorg

VZVZ zorgt voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Alle JGZ-organisaties gebruiken onderling de AORTA-zorginfrastructuur voor digitale dossieroverdracht. Digitaal gestructureerde overdracht van dossiers zorgt ervoor dat de zorggegevens sneller en beter beschikbaar zijn tijdens de zorgverlening. De JGZ-organisaties wisselen ook gegevens uit met het RIVM in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de neonatale hielprikscreening (NHS).
JGZ-organisaties

Wat wij doen

Elk kind van 0 tot 18 jaar in Nederland kan gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ volgt de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen op individueel en populatieniveau. Het basispakket van de JGZ bestaat uit: vaccinaties, screening, monitoring, signalering en waar nodig: voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. De JGZ-organisaties registreren de geleverde zorg in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ).

VZVZ ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende JGZ-organisaties en het RIVM.

Lees verder

Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Het gebruik van de fax in de zorg is achterhaald. Het programma Faexit is er op gericht om andere, veiliger en minder foutgevoelige gegevensuitwisseling in de zorg te bewerkstelligen.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als JGZ-organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt