Twiin

Twiin

De juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt
Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel om gegevens te delen tussen zorgaanbieders over meerdere infrastructuren heen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
Afbeelding strategie Twiin
De rol van VZVZ

Hoe werkt Twiin

VZVZ participeert vanaf het begin samen met RSO NL in het programma Twiin. Het programma wordt gefinancieerd door ZN.

Het programma Twiin ontwikkelt een afsprakenstelsel op alle vijf de lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg. Om te komen tot interoperabele gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders werkt het programma samen met partners aan oplossingen om het landelijk uitwisselen van patiëntgegevens mogelijk te maken.

Samenwerkende partijen

Zorgverzekeraars Nederland

Financier

RSO Nederland

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Aan de slag met Twiin

Twiin ontwikkelt een afsprakenstelsel om vanuit de eigen werkomgeving gegevens uit te wisselen over meerdere infrastructuren. Het is mogelijk om te starten met het implementeren van het Twiin Afsprakenstelsel. Op de website van Twiin staat de poster met meer uitleg en een checklist om aan de slag te gaan. Twiin probeert zoveel mogelijk tools te ontwikkelen die de implementatie vergemakkelijken. Het programma Twiin is namelijk jouw gids op weg naar landelijke uitwisseling.

Naar het afsprakenstelsel
Afbeelding van de poster

Zorgtoepassingen binnen Twiin

Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Het gebruik van de fax in de zorg is achterhaald. Het programma Faexit is er op gericht om andere, veiliger en minder foutgevoelige gegevensuitwisseling in de zorg te bewerkstelligen.

Ondersteuning

Programmateam Twiin