AORTA LSP

AORTA-LSP

Betere zorg met de juiste informatie
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.
Zorgverleners aan tafel
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt en zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ voert de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Onmisbare inspanning is continu innoveren om aan de technische en organisatorische eisen van vandaag en morgen te voldoen.

Samenwerkende partijen

Zorgverzekeraars Nederland

Opdrachtgever

Voor wie is dit beschikbaar?

Geestelijke gezondheidszorg
Huisartsenzorg
Medisch-specialistische zorg
Farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Ketenzorg
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Trombosezorg
Diagnostische centra

Informatie voor ICT-dienstverleners

Op de website AORTA-LSP staat alle informatie voor ICT-dienstverleners die met het AORTA-afsprakenstelsel aan de slag willen. Hier leest u meer over kwalificatie, acceptatie en beheer. Tevens vindt u de relevante documentatie.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Zorgtoepassingen op AORTA-LSP

Op de infrastructuur van AORTA-LSP werken verschillende zorgtoepassingen. Iedere zorgtoepassing zorgt voor een stukje gegevensuitwisseling tussen bepaalde zorgaanbieders.

De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.
Doelgroep(en)
Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Doelgroep(en)
Ziekenhuizen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medicatievoorschriften versturen naar apotheken. Deze functionaliteit noemen we een ‘Vooraankondiging’, omdat het voorschrift (nog) niet is voorzien van een digitale handtekening van de voorschrijver. Daardoor is het wettelijk gezien geen officieel recept. De voorschrijver heeft dan ook geen UZI-pas nodig om het voorschrift te versturen. De koepelorganisaties van apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) bespreken nog met de overheid of de wettelijke regeling kan worden veranderd.
Doelgroep(en)
VZVZ biedt met LSP Ketenzorg gegevensuitwisseling voor programmatische zorg door huisartsen en hun ketenpartners. Zorgprogramma’s voor ouderenzorg en voor patiënten met astma/COPD, CVRM, diabetes of hartfalen worden ondersteund. Nieuwe zorgprogramma’s zijn in ontwikkeling.
Doelgroep(en)
JGZ-organisaties gebruiken een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar vast te leggen. Het JGZ-dossier wordt gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie door de JGZ-zorgverleners (arts, verpleegkundige of assistent). Het Landelijk Schakelpunt ondersteunt de JGZ-organisaties bij de dossieroverdracht onderling en bij de uitwisseling van vaccinaties en hielprikscreening met het RIVM.
Doelgroep(en)
Met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt. De beschikbaarheid van deze medische gegevens kan ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.
Doelgroep(en)
Met de spoedverwijzing worden gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd. Vanuit de HAP zijn de patiëntgegevens zoals NAW, reden van verwijzing en meetwaarden direct in het informatiesysteem van de SEH inzichtelijk en kunnen gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.
Doelgroep(en)
De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. Dit betreft vooral situaties waarbij overdracht van zorg tussen zorgaanbieders plaatsvindt en/of behoefte bestaat aan een patiëntsamenvatting met eerdere behandelingen die bij andere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden.
Doelgroep(en)
De BgGGZ is een gegevensdienst binnen MedMij en omvat in eerste aanleg 23 zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn deels ontleend aan de bouwstenen BgZ en zijn voor een gedeelte aangevuld met GGZ-specifieke bouwstenen. Deze gegevensdienst is een verplicht onderdeel in de VIPP GGZ-regeling. Mogelijk wordt de dienst de komende jaren verder uitgebreid.
Doelgroep(en)
In uitvoering
Project

Project Route 66A: Delen labwaarden met apotheken

n.t.b.
VZVZ is op verzoek van de bij VZVZ aangesloten leden en Zorgverzekeraars Nederland gestart met project Route 66a. Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt onder andere onnodige ziekenhuisopnames.

Dit project richt zich op het – met toestemming van de patiënt - uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Labwaarden zijn voor apothekers belangrijk voor een optimale medicatiebewaking. Dat verhoogt de veiligheid voor de patiënt.
In uitvoering
Programma

PIEZO

Nederlandse burgers reizen vrij door Europa. Om goede zorg te kunnen leveren in het buitenland, is het belangrijk dat de Europese zorgverlener beschikking heeft over noodzakelijke en recente zorginformatie. Het programma PIEZO gaat mogelijk maken dat de patiëntsamenvatting van Nederlandse burgers beschikbaar komt. Mits de burger daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
VZVZ is betrokken bij het programma om de uitwisseling via de LSP-infrastructuur mogelijk te maken. Tevens zet VZVZ Mitz in voor de registratie van toestemmingskeuze voor Europese gegevensuitwisseling.
PIEZO PS-A is een Nederlands programma dat via Europese subsidieregelingen onderdeel is van de Europese MyHealth@EU-samenwerking.
Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

Vereenvoudigd gebruik UZI-pas

Zorgverleners die met het Landelijk Schakelpunt (LSP) werken, moeten eerst inloggen met een UZI-pas voor de identificatie en authenticatie van zichzelf en hun systeem (XIS). Alleen dan kunnen zij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Maar binnen sommige zorgprocessen is gebleken dat het opvragen van medische gegevens met behulp van de UZI-pas belemmerend werkt: het kost extra tijd en het is kostbaar, omdat elke zorgverlener die patiëntgegevens wil raadplegen via het LSP, een UZI-pas moet aanschaffen. Daarnaast worden in de zorg steeds vaker mobiele apparaten ('handhelds') ingezet, die niet kunnen werken met een UZI-pas. Om de werkprocessen beter te ondersteunen en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen, heeft VZVZ het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas geïntroduceerd. Deze oplossing maakt het gebruik van de UZI-pas bij het werken met het LSP, een stuk eenvoudiger.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over AORTA-LSP? Bezoek dan de website aorta-lsp.nl of neem contact op met het VZVZ Servicecentrum.

Logo VZVZ

VZVZ Servicecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur