In uitvoering
Project

Project Route 66A: Delen labwaarden met apotheken

n.t.b.
VZVZ is op verzoek van de bij VZVZ aangesloten leden en Zorgverzekeraars Nederland gestart met project Route 66a. Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt onder andere onnodige ziekenhuisopnames.

Dit project richt zich op het – met toestemming van de patiënt - uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Labwaarden zijn voor apothekers belangrijk voor een optimale medicatiebewaking. Dat verhoogt de veiligheid voor de patiënt.

Tijdelijk gebruik van al bestaande oplossingen

Het programma Medicatieoverdracht (MO) is gestart om het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van medicatie-incidenten terug te dringen. Het delen van labwaarden is hier een belangrijk onderdeel van. Project route 66a biedt een tijdelijke oplossing en eindigt op het moment dat MO de structurele oplossing landelijk heeft geïmplementeerd. De huidige verwachting is dat deze oplossing in 2027 volledig is uitgerold. 

In 2023 heeft een verkenning plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte aan inzicht in labwaarden groot is en is de intentie uitgesproken om op korte termijn tot een oplossing te komen. 

Het doel van dit project is het versnellen en verbreden van het digitaal beschikbaar komen van labwaarden voor apothekers met behulp van nu al in gebruik zijnde oplossingen. Zorgverzekeraars Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor de kosten van de tijdelijke voorziening, ook voor apothekers of laboratoria die al gebruik maken van een binnen het project te selecteren oplossing.

 

Tijdlijn

In april tot juli 2024 vindt de selectie plaats. In deze fase wordt aan de hand van input van gebruikers (apotheken en laboratoria) een of twee oplossingen geselecteerd. Aan het einde van deze periode is duidelijk welke oplossing of oplossingen geselecteerd zijn. Via de website en LinkedIn pagina van VZVZ zal hierover gecommuniceerd worden.

 

Implementatie

Na de zomer kunnen apotheken en laboratoria die gebruik willen maken van een geselecteerde oplossing, dit aangeven bij een landelijk digitaal loket. Via dat loket wordt ervoor gezorgd dat de betreffende aanbieder zo soepel mogelijk gebruik kan maken van de geselecteerde oplossing. Voor aanbieders die een geselecteerde oplossing al gebruiken, zal dat bestaan uit het vergoeden van de (toekomstige) gebruikskosten voor de betreffende oplossing tot eind 2027. Voor aanbieders die nog geen gebruik maken van een geselecteerde oplossing, geldt dat naast toekomstige gebruikskosten, ook implementatiekosten voor vergoeding in aanmerking komen.

In de implementatie wordt intensief samengewerkt tussen VZVZ, RSO Nederland, de Regionale Samenwerkings Organisaties en andere (regionale) samenwerkingsverbanden.

Streven is eind 2024 zoveel mogelijk aanbieders aan te laten sluiten op een geselecteerde oplossing.

Voor wie is dit beschikbaar?

Farmacie
ICT-dienstverleners

Samenwerkende partijen

Zorgverzekeraars Nederland

Opdrachtgever

KNMP

Stuurgroep

SAN Centra voor medische diagnostiek

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Meer informatie

Heeft u vragen project Route 66a? Neem dan contact op met onze projectleider Peter Gouw.

Peter Gouw

Peter Gouw

Projectleider route 66a