Apotheken

Farmacie

De apotheek heeft te maken met veel ontwikkelingen. Er zijn tekorten in medicijnen, arbeidskrachten en de administratieve lastendruk is hoog. De apotheek vervult een centrale functie in het zorgnetwerk.

Komende jaren spelen programma’s, voorzieningen en wetgeving rondom digitale uitwisseling van medische gegevens een belangrijke rol in de sector farmacie. Denk hierbij aan het programma VIPP Farmacie (Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional), het programma Medicatieoverdracht, de voorziening Mitz en het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze digitale ontwikkelingen helpen de kwaliteit in de zorg binnen de apotheek en haar netwerk te verbeteren.

VZVZ is hét expertisecentrum voor digitale gegevensuitwisseling. Ons sectorteam farmacie ondersteunt apothekers in de stappen om te komen tot goede digitale gegevensuitwisseling.
Apotheker

Wat wij doen

  1. Inzetten op kwaliteit bij gegevensuitwisseling ter verbetering van de medicatieveiligheid in de keten. 
  2. Apotheken en regio’s voorbereiden op de uitrol van VIPP Farmacie als onderdeel van het landelijke programma Medicatieoverdracht.
  3. Hulp bieden bij regionale of individuele initiatieven bij het verhogen van toestemmingen, zoals bijvoorbeeld toestemming bij kwetsbare patientgroepen.
  4. Innovaties verkennen, regio's enthousiasmeren voor Mitz voor het vastleggen van patiënttoestemming.
  5. Stimuleren van de communicatie tussen zorgaanbieder (apotheek) en patiënt door middel van PGO-gebruik (MedMij).

 

NB. Zorgaanbieders en IT-dienstverleners vinden informatie over het Landelijk Schakelpunt en het AORTA-afsprakenstelsel op aorta-lsp.nl

In uitvoering
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Het gebruik van de fax in de zorg is achterhaald. Het programma Faexit is er op gericht om andere, veiliger en minder foutgevoelige gegevensuitwisseling in de zorg te bewerkstelligen.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.
Afgerond
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als apotheker kan betekenen? Neem dan contact op!