Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.

In het programma zijn verschillende activiteiten voorzien. Als eerste inventariseert het programmateam de bestaande werkwijzen om autorisaties voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorgprofessionals in kaart te brengen. Daarnaast wordt vastgesteld op basis van welke uitgangspunten de autorisaties voor uitwisselingen in de zorgsector idealiter geregeld moeten worden. Tot slot zal het programmateam een voorstel doen voor de inrichting van de landelijke autorisatieafspraken voor gegevensuitwisseling in de zorg. De autorisatieafspraken zijn voorzien van een impactanalyse om vanuit de huidige tot de nieuwe situatie te kunnen komen. Daarbij zullen ook eventuele belemmeringen als gevolg van de wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt worden.

Probleemstelling

Op dit moment hanteren zorgaanbieders verschillende uitgangspunten bij het inrichten van het autorisatiebeleid in de instelling. Verschillen bestaan bijvoorbeeld in:

•De rollen waarop wordt geautoriseerd;

•Het toewijzen van autorisaties;

•Waar de verantwoordelijkheid belegd is voor het controleren van de autorisaties bij een opvraag;

•Wie of welke rol verantwoordelijk is voor landelijke autorisatieafspraken in een instelling;

•Context van de opvraag in het kader van dataminimalisatie.

Ambitie

Zorgaanbieders en zorgprofessionals uit de gehele zorgsector kunnen met vertrouwen informatie aan elkaar beschikbaar stellen, omdat voor alle belanghebbenden duidelijk is dat zorgvuldig met de bevoegdheid voor het raadplegen, verzenden en inzien wordt omgegaan.

Voor wie is dit beschikbaar?

Spoedzorg
Huisartsenzorg
Farmacie
Ketenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Meer informatie

Heeft u vragen over de rol van VZVZ binnen het programma Janus? Neem dan contact op met onze projectleider.

Miranda Leurink

Projectleider