ZORG-AB

ZORG-AB

De zorg veilig en snel digitaal bereikbaar
ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.
Karakter-adresboek
De rol van VZVZ

Wat wij doen

Zorgaanbieders wisselen op verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Dat kan via een goed beveiligde infrastructuur zoals het Landelijk Schakelpunt, maar ook via bijvoorbeeld beveiligde e-mailservices, XDS-, MedMij- en Mitz-diensten. Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens naar een juist adres worden verstuurd. Hiervoor biedt VZVZ een ondersteunende faciliteit: ZORG-AB.

ZORG-AB is een gemeenschappelijke adresinformatievoorziening die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen.

Meer over ZORG-AB voor zorgaanbieders

Meer over ZORG-AB voor leveranciers

Samenwerkende partijen

ZORG-AB wordt gefaciliteerd en beheerd door VZVZ. De basisvulling is gerealiseerd door een samenvoeging van de Vektis AGB Services, de VZVZ-gebruikersadministratie, MedMij registratie en het UZI-register.

Vektis AGB Services

UZI-register

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Ketenzorg
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Trombosezorg
Diagnostische centra

Op zoek naar ICT-informatie?

De zorginformatiesystemen van zorgaanbieders moeten geschikt worden gemaakt voor het gebruik van ZORG-AB. VZVZ stelt daarvoor hulpmiddelen beschikbaar aan XIS-leveranciers.

Meer informatie
Netwerkschakelkast
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Iris Vastenouw

Iris Vastenouw

Productverantwoordelijke ZORG-AB