Mitz

Mitz

Zorgeloos toestemming regelen
Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes.

Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen.
Mitz
De rol van VZVZ

Wat wij doen

Het VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor het beheren, (door)ontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan de gebruiker (vaak de patiënt), zorgaanbieder en uitwisselingssystemen.

Status

Mitz is klaar. Om gebruik te kunnen maken van Mitz, zijn enkele aanpassingen nodig in het uitwisselingssysteem (US) en het informatiesysteem (XIS) dat de zorgaanbieder gebruikt. Het LSP heeft deze aanpassingen al gedaan. Met de leveranciers van XIS’en en andere US’en worden gesprekken gevoerd over de benodigde aanpassingen en planning daarvan. Verschillende zorgaanbieders hebben hun interesse al laten blijken en willen, zodra hun US en XIS gereed is, gebruik maken van Mitz. Zodra een zorgaanbieder aangesloten is op Mitz, kunnen de patiënten van die zorgaanbieder hun toestemmingskeuzes beheren via Mitz.

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Farmacie
Ketenzorg
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Trombosezorg
Diagnostische centra

Op zoek naar technische informatie?

De generieke online toestemmingsvoorziening Mitz wordt ontwikkeld in samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers van uitwisselingssystemen en softwareleveranciers. Voor leveranciers van uitwisselingssystemen die willen aansluiten, is er een zorgvuldig toetredingsbeleid opgenomen in het afsprakenstelsel Mitz.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Functionaliteiten van Mitz

Mitz online toestemmingsvoorziening
Mitz biedt patiënten een online omgeving waarin zij hun toestemmingskeuzes voor het elektronisch delen van medische gegevens tussen zorgaanbieders kunnen vastleggen en beheren en waar zorgaanbieders de toestemming voor delen van de patiënt kunnen opvragen.
Doelgroep(en)
In uitvoering
Project

Project Route 66A: Delen labwaarden met apotheken

n.t.b.
VZVZ is op verzoek van de bij VZVZ aangesloten leden en Zorgverzekeraars Nederland gestart met project Route 66a. Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt onder andere onnodige ziekenhuisopnames.

Dit project richt zich op het – met toestemming van de patiënt - uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Labwaarden zijn voor apothekers belangrijk voor een optimale medicatiebewaking. Dat verhoogt de veiligheid voor de patiënt.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Lawlaw Saida

Lawlaw Saida

Implementatieconsultant Mitz