Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Volgjezorg?

Neem voor vragen over Volgjezorg contact op met het VZVZ Servicecentrum via support@vzvz.nl.

Bij wie kunnen zorgverleners terecht voor meer vragen/informatie over ZORG-ID?

Bij de leverancier van uw informatiesysteem of bij de professionals van ZORG-ID (zorg-id@vzvz.nl).

Met wie kunnen zorgverleners contact opnemen als zij een technisch probleem hebben met ZORG-ID?

Met de leverancier van uw informatiesysteem.

Wat zijn de kosten van ZORG-ID?

VZVZ stelt deze functionaliteit kosteloos beschikbaar aan de XIS-leveranciers. ZORG-ID wordt geïntegreerd binnen het informatiesysteem.

Wat is ZORG-ID?

ZORG-ID is een generiek, centraal, veilig en vertrouwd platform voor identificatie, authenticatie en autorisatie (safe signing) in de zorg. ZORG-ID is een toekomstbestendig platform dat voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving. Ook biedt ZORG-ID een koppelvlak met de informatiesystemen in de zorg voor een snelle en eenvoudige integratie, ook voor de uitrol van toekomstige ontwikkelingen en/of veranderingen op dit gebied.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Twiin?

Neem voor vragen overTwiin contact op met het programmateam Twiin via info@twiin.nl. 

Welke rol speelt VZVZ bij Twiin?

VZVZ en RSO Nederland zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Wat heeft de patiënt aan Twiin?

De zorgverlener krijgt dankzij Twiin een beter en vollediger beeld van de patiënt. Daardoor wordt de patiënt sneller geholpen. Denk aan de dvd met foto's die dankzij Twiin direct digitaal beschikbaar zijn in het systeem van de zorgaanbieder.

Wat kan een zorgaanbieder met Twiin?

Het programma Twiin faciliteert meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken voor het landelijk beschikbaar maken/uitwisselen van gegevens. Zo ontwikkelt Twiin een duurzame oplossing om beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar te maken op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener. Ook als deze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Dit noemen we de ‘tijdlijn’. Deze zal naast beelden en verslagen, inzage gaan geven in steeds meer gegevens van een patiënt.

Hebben de leveranciers van informatiesystemen goede ondersteuning voor ZORG-ID?

Uiteraard. De leveranciers van informatiesystemen kunnen gebruikmaken van 'remote developer support'.

1e, 2e en 3e lijns ondersteuning voor ZORG-ID in de webbrowser-omgeving wordt gegeven door hostingpartij Bizway van Intermax.

1e, 2e en 3e lijns ondersteuning voor ZORG-ID in de ‘lokale omgeving’ (Citrix en Terminal Server) wordt gegeven door softwareleverancier AET.
 

Welke rol speelt VZVZ bij Volgjezorg?

VZVZ onderhoudt en ontwikkelt volgjezorg.nl. Volgjezorg ondersteunt het geven van toestemming voor het delen van gegevens van huisartsenpraktijken en apotheken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Volgjezorg ondersteunt dit digitaal voor de zorgaanbieders die deze (VECOZO-)dienst hebben. Tevens kan de patiënt in Volgjezorg zien welke zorgaanbieders wanneer welke medische gegevens over hem hebben uitgewisseld.

Wat moet ik doen om Volgjezorg te kunnen gebruiken?

Wilt u dat uw patiënten online hun toestemming bij u kunnen regelen? Geef dan door aan de dienst Opt-in van VECOZO, dat u wilt meedoen met deze website. Dan krijgt u bericht als een patiënt toestemming regelt via DigiD met sms. Vervolgens kunt u het bericht bekijken en afhandelen in de persoonlijke en beveiligde omgeving van de dienst Opt-in. Tenslotte verwerkt u de toestemming in uw zorginformatiesysteem.

Wat heeft de patiënt aan Volgjezorg?

Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen en volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg maakt voor een patiënt zichtbaar welke gegevens er met toestemming van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeeld. 

Wat kan een zorgaanbieder met Volgjezorg?

Patiënten kunnen online toestemming regelen voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat doen zij op volgjezorg.nl. Op deze website zoekt de patiënt eerst de zorgverlener op bij wie hij toestemming wil regelen. Als deze zorgverlener meedoet met de dienst Opt-in van VECOZO, kan de patiënt kiezen: online toestemming regelen door in te loggen met DigiD met sms, of door een formulier in te vullen, te printen en in te leveren bij de zorgverlener.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over PROVES?

Heeft u vragen over PROVES? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Waar vind ik technische informatie over PROVES?

PROVES werkt veel samen met ICT-leveranciers. Wilt u als ICT-leverancier deelnemen aan een PoC of GLG? Of heeft u een goed idee dat u graag zou willen beproeven in de praktijk? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Welke rol speelt VZVZ bij PROVES?

VZVZ faciliteert de PROVES-dienstverlening en zorgt voor onafhankelijke begeleiding bij de PoC’s en GLG’s. VZVZ biedt middels de PROVES-dienst ondersteuning op een drietal punten:

  1. een inhoudelijke bijdrage (o.a. op de gekozen architectuur en juridische vereisten), 
  2. een procesmatige bijdrage (o.a. begeleiding van bijeenkomsten en het aansturen op tijdige levering van rapportages)
  3. een financiële bijdrage (bijvoorbeeld om kosten te dekken van projectleiding en inzet van betrokkenen).
Wat moet ik doen om PROVES te kunnen gebruiken?

PROVES werkt veel samen met ICT-leveranciers. Wilt u als ICT-leverancier deelnemen aan een PoC of GLG? Of heeft u een goed idee dat u graag zou willen beproeven in de praktijk? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Hoe kunnen zorgverleners ZORG-ID gaan gebruiken?

Dat kunt u vragen aan uw softwareleverancier. Die kan u verder helpen.

Waarvoor gebruiken zorgverleners ZORG-ID?

ZORG-ID wordt gebruikt om met uw UZI-pas in te loggen in uw business/zorg-applicatie, waardoor u wordt geïdentificeerd en geauthenticeerd. Het geeft extra beveiliging voor de precaire medische gegevens waarmee u bezig bent. En het werkt snel.

Waarom is ZORG-ID ontwikkeld?

Er is hard gewerkt om twee problemen met het gebruik van de UZI-pas op te lossen. Enerzijds om de discontinuïteit van Java en ActiveX plug-ins in moderne browsers op te vangen en anderzijds om de performance van de UZI-pas binnen thin client-omgevingen (Citrix en terminal server) te verbeteren.

Wat is ZORG-AB?

Zorgaanbieders wisselen op verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Dat kan via een goed beveiligde infrastructuur als het Landelijk Schakelpunt, maar ook via bijvoorbeeld beveiligde e-mailservices, XDS-, MedMij- en Mitz-diensten. Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens naar een juist adres verstuurd worden. Hiervoor biedt VZVZ een ondersteunende faciliteit: ZORG-AB.

ZORG-AB is een gemeenschappelijke adresinformatievoorziening die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen.

Waar kan ik ZORG-AB vinden?

ZORG-AB wordt door VZVZ beschikbaar gesteld aan de zorgaanbieders via hun softwareleverancier. De softwareleveranciers zorgen voor de koppeling tussen de betreffende zorgapplicatie en ZORG-AB. Meer informatie vindt u op de pagina's ZORG-AB.

Wie mag en kan ZORG-AB gebruiken?

ZORG-AB is ‘onzichtbaar’ geïntegreerd met de XIS- en PGO-applicaties die zorgaanbieders en zorgverleners gebruiken. Binnen deze applicaties zorgen de meegeleverde API’s voor de juiste koppeling met ZORG-AB.

Zorgaanbieders, zorgverleners en de burgers krijgen via de door hen gebruikte applicaties toegang tot ZORG-AB. Daarbij is een gelaagdheid aangebracht voor wat betreft de informatie die kan worden geraadpleegd. Zo mag een burger geen persoonlijke gegevens, zoals een privé e-mailadres of een mobiel nummer, van een zorgverlener opvragen in de PGO, waarbij de ZORG-AB-functionaliteit verborgen is achter deze applicatie. ZORG-AB is veilig ingericht met een gelaagde autorisatiestructuur.

Kan de burger ZORG-AB raadplegen?

Ja, mits de PGO-leverancier de koppeling met ZORG-AB heeft gemaakt. De burger heeft niet rechtstreeks toegang tot het ZORG-AB. Ook is ZORG-AB bevraagbaar voor het toekomstige Mitz-platform voor toestemmingen en via die weg dus ook voor de burger.

Welke professionals en organisaties vindt u in ZORG-AB?

Alle zorgaanbieders die geregistreerd staan in de VZVZ-gebruikersadministratie, het UZI-register en de Vektis AGB Services, zijn opgenomen in ZORG-AB.

Welke gegevens zitten in ZORG-AB?

Als deze gegevens beschikbaar zijn gesteld, kunt u zorgverleners vinden en bij welke organisatie(s) zij werken. Een zorgverlener kan immers bij meerdere zorginstellingen actief zijn. Ook kan zijn/haar aanwezigheid/beschikbaarheid worden opgenomen. Conform het IHE-model worden de Electronic Services opgenomen, zoals de verschillende veilige e-mailadressen, applicatie-ID’s, gegevensdiensten, endpoints, systeemrollen, versionering van de diverse bouwstenen, certificaten, telecomgegevens, etc. In de gebruikershandleiding vindt u het datamodel met alle huidige mogelijkheden. Mocht in de toekomst blijken dat dit datamodel niet toereikend is voor een nieuwe use case, dan wordt de impact van deze gewenste wijziging bepaald en indien mogelijk ook ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

Samenwerkende partijen in ZORG-AB → Wie werken er samen in ZORG-AB?

ZORG-AB wordt gefaciliteerd en beheerd door VZVZ, maar de basisvulling is gerealiseerd door een samenvoeging van de Vektis AGB Services, de VZVZ-gebruikersadministratie en het UZI-register. Daarnaast kunnen extra bronnen ontsloten worden naar ZORG-AB, zoals de MedMij-ZAL, eZorg berichtenservice en zorgmessenger, eNovation Zorgmail, Zivver en Siilo gegevens, mits deze worden aangeleverd met een duidelijke identificator zodat de juiste gegevens ook bij het juiste adres opvraagbaar zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van ZORG-AB?

VZVZ is verantwoordelijk voor de 24/7 beschikbaarheid van ZORG-AB. ZORG-AB heeft dezelfde hoge beschikbaarheid als het Landelijk Schakelpunt, namelijk 99,982%.

Actuele informatie in ZORG-AB → Hoe actueel is de informatie in ZORG-AB?

De actualiteit van de informatie in ZORG-AB is afhankelijk van de bronsystemen. Mutaties worden dagelijks verwerkt. Het is dus van belang dat zorgaanbieders en zorgverleners hun adresinformatie actueel (laten) houden in de genoemde bronsystemen.

Wat zijn de kosten van ZORG-AB?

VZVZ stelt de functionaliteit kosteloos ter beschikking aan de XIS-leverancier. De zorgaanbieder hoeft de XIS-leverancier dus ook niet voor ZORG-AB te betalen. ZORG-AB wordt geïntegreerd binnen de business applicatie van uw XIS/PGO-leverancier.

Wat zijn de endpoints voor toegang tot de test- en productieomgeving van ZORG-AB?

Hoe de verbinding met ZORG-AB tot stand kan komen, is ook opgenomen in de ZORG-AB Gebruikershandleiding. Wilt u aansluiten op ZORG-AB? De XIS-leverancier vult het aansluitformulier in. De zorgaanbieder vraagt een acceptatieovereenkomst aan bij VZVZ.

Meer informatie vindt u op deze website:

Wat is het uitwisselingskompas?

Het uitwisselingskompas helpt zorgaanbieders en zorgverleners afspraken met elkaar te maken en na te leven. Het kompas laat in één oogopslag zien over welke onderwerpen afspraken worden gemaakt. Wanneer het delen van medische gegevens binnen de zorgorganisatie plaatsvindt, worden afspraken gemaakt over de bovenste laag; het vertrouwensmodel. Wanneer de gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties plaatsvindt zijn afspraken nodig op beide lagen; het gehele uitwisselkompas.

Wat kan een zorgaanbieder met Koppeltaal?

Koppeltaal zorgt voor betere blended en digitale behandelingen van zorgaanbieders en hun patiënten. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Koppeltaal biedt een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie. 

Wat moet ik doen om LSP+ te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders die gebruik willen maken van LSP+ kunnen hierover contact opnemen met hun eigen ICT-leverancier of via lspplus@vzvz.nl.

Wat heeft de patiënt aan LSP+?

Zorgaanbieders die gebruikmaken van het LSP om medische gegevens uit te wisselen, kunnen dit ook via LSP+ met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Zo kan de patiënt zijn eigen gegevens bij zijn zorgaanbieders opvragen.

Wat kan een zorgaanbieder met LSP+?

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraag via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Koppeltaal?

Heeft u vragen over Koppeltaal? Neem dan contact op via info@koppeltaal.nl.

Waar vind ik technische informatie over Koppeltaal?

De techniek achter Koppeltaal is te vinden op de website van Koppeltaal. Daar vinden IT-leveranciers ook alle informatie om IT-deelnemer van Koppeltaal te worden.

Welke rol speelt VZVZ bij Koppeltaal?

VZVZ is de uitvoeringsorganisatie van Stichting Koppeltaal. VZVZ zorgt voor beheer en doorontwikkeling van het afsprakenstelsel en de infrastructuur van Koppeltaal. VZVZ stimuleert en verbindt organisaties aan vraag- en aanbodzijde en voert de ledenadministratie. Tenslotte zorgt VZVZ voor adequate uitvoering van alle operationele processen en voert ketenregie over kwaliteit en veiligheid van zorgcommunicatie en ketensamenwerking in de gebruiksfase.

Wat moet ik doen om Koppeltaal te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders kunnen aansluiten op Koppeltaal. Zij vinden alle benodigde informatie op de website van Koppeltaal.

Wat heeft de patiënt aan Koppeltaal?

Behandelaar en cliënt hebben  direct een volledig overzicht van de behandeling. De behandelaar vanuit zijn behandelplatform (veelal EPD) en de cliënt vanuit zijn eigen portaal (vaak eHealth-platform of cliëntportaal).

Welke rol speelt VZVZ bij LSP+?

LSP+ is een aanvullende dienst op het LSP voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP. Deelname aan MedMij via LSP+ kan als uw zorginformatiesysteem dit ondersteunt. LSP+ ondersteunt de gegevensdiensten die voor de VIPP regelingen OPEN, VIPP-GGZ, VG-VIPP en VIPP5 benodigd zijn. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over AORTA-LSP?

Met vragen over het aansluiten op of gebruik van het LSP kunt u terecht bij het VZVZ Servicecentrum. Alle contactgegevens vindt u op de contactpagina van AORTA-LSP.nl

Waar vind ik technische informatie over AORTA-LSP?

Op de website AORTA-LSP.nl vindt u alle benodigde informatie en documentatie.

Welke rol speelt VZVZ bij AORTA-LSP?

VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt en zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ voert de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Wat moet ik doen om AORTA-LSP te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Meer informatie is te vinden op de website AORTA-LSP.

Wat heeft de patiënt aan AORTA-LSP?

Zorgverleners die gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt kunnen de gegevens van hun patiënten delen met andere op het LSP aangesloten zorgaanbieders. Zo kunnen zij beschikken over de belangrijkste medische gegevens van de patiënt en goede, veilige en snelle zorg bieden.

Wat kan een zorgaanbieder met AORTA-LSP?

Via het Landelijk Schakelpunt kunnen medische gegevens zoals huisartswaarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden. Op de pagina AORTA-LSP vindt u meer informatie hierover en over andere zorgtoepassingen die op het LSP gebruikt kunnen worden.

Heb ik een verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig?

Aangesloten op het Landelijk Schakelpunt? De Gebruiksovereenkomst volstaat. Er is géén verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig.

VZVZ is verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat maakt VZVZ voor de wet de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. VZVZ is dus geen Verwerker van gegevens. Daarom hoeft u als zorgverlener geen Verwerkersovereenkomst met VZVZ te sluiten.

Het is van groot belang, dat de elektronische uitwisseling van gegevens zorgvuldig gebeurt. Daar zorgen de nodige (technische en organisatorische) maatregelen voor. Dit ligt vast in de Gebruiksovereenkomst die u met VZVZ heeft. De Gebruiksovereenkomst voldoet aan de AVG. De laatste versie vindt u ook op de website AORTA-LSP.nl.

Wie is VZVZ?

VZVZ is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. VZVZ is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgaanbieders, met steun van Patiëntenfederatie Nederland. Dit zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daartoe beheert, onderhoudt en ontwikkelt VZVZ het Landelijk Schakelpunt. Ook ondersteunt VZVZ zorgaanbieders bij het aansluiten op en het gebruik van het Landelijk Schakelpunt.

Waar vind ik technische informatie over LSP+?

Om uw klanten aan te sluiten op Medmij kunt u als ICT-leverancier kiezen voor LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Uw XIS moet hiervoor aangepast zijn volgens de eisen ten behoeve van de ontsluiting via LSP+ die opgenomen zijn in AORTA 8.1.0.0. Hiervoor is een acceptatie via het VZVZ testteam noodzakelijk. En het is afhankelijk van de gegevensdienst of het XIS samen met LSP+ een MedMij kwalificatietraject moet doorlopen. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over LSP+?

Voor vragen over LSP+ kunt u terecht bij het VZVZ Servicecentrum via lspplus@vzvz.nl.

Wat kan een zorgaanbieder met MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens). Zorgverleners krijgen een completer beeld, waardoor zij met de patiënten tot de best passende zorg kunnen komen. 

Wat heeft de patiënt aan MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen. 

Wat moet ik doen om MedMij te kunnen gebruiken?

Meer informatie over MedMij vindt u op de MedMij-website.

Welke rol speelt VZVZ bij MedMij?

VZVZ is een van de uitvoeringsorganisaties voor Stichting MedMij. VZVZ is binnen MedMij verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel, voert de deelnemersadministratie en geeft invulling aan de operationele processen zoals omschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Waar vind ik technische informatie over MedMij?

ICT-leveranciers die MedMij-deelnemer (als Dienstverlener persoon (DVP) of Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA)) zijn, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van technische en juridische richtlijnen uit het MedMij Afsprakenstelsel. Deze afsprakenset is essentieel om op een betrouwbare en veilige manier digitale gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners te faciliteren. MedMij-deelnemers mogen het MedMij-label voeren. Meer informatie vindt u op de MedMij-website.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over MedMij?

Wilt u meer weten over MedMij? Of hoe u MedMij-deelnemer kunt worden? Neem dan contact op met het MedMij-loket via info@medmij.nl of 070 317 34 34.

Wat kan een zorgaanbieder met Mitz?

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Dat gebeurt nu via verschillende systemen - en vaak zelfs nog handmatig. Mitz is een gemeenschappelijke dienst voor zorgaanbieders die toekomstvast toestemmingen wil regelen voor regionale of landelijke gegevensuitwisseling. Onafhankelijk van het uitwisselingssysteem. De patiënt regelt via Mitz zelf zijn toestemmingen.

Wat heeft de patiënt aan Mitz?

Medische gegevens mogen pas door zorgverleners via een elektronisch uitwisselingssysteem worden gedeeld met andere zorgverleners als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. In de toekomst beheert de patiënt zijn toestemmingskeuzes gemakkelijk en veilig op één plek met MijnMitz. Dat geeft overzicht en rust.

Wat moet ik doen om Mitz te kunnen gebruiken?

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op via mitz@mijnmitz.nl. 

Welke rol speelt VZVZ bij Mitz?

Het Afsprakenstelsel Mitz is begin 2021 in beheer genomen door VZVZ. Hiervoor is de Mitz Service & Beheer organisatie ingericht.

Het beheren, doorontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan patiënt, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen wordt binnen VZVZ door Mitz Service & Beheer uitgevoerd. 

Waar vind ik technische informatie over Mitz?

De gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening Mitz wordt onder architectuur ontwikkeld in participatieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers van uitwisselingssystemen en softwareleveranciers. Voor leveranciers van uitwisselingssystemen die willen aansluiten, is er een zorgvuldig toetredingsbeleid opgenomen in het Afsprakenstelsel Mitz. Meer informatie voor leveranciers en zorgaanbieders vindt u op de website Mitz-toestemming.nl.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Mitz?

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op via mitz@mijnmitz.nl.  

Wat kan een zorgaanbieder met PROVES?

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s) en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.