Huisartsenpraktijken

Huisartsenzorg

Huisartsen leveren persoonsgerichte, generalistische zorg in teamverband, binnen en buiten de praktijk, en doen dit steeds meer samen met de patiënt en haar mantelzorger. Dit betekent dat medische gegevens uitgewisseld moeten kunnen worden om optimale zorg te kunnen verlenen. VZVZ helpt partijen bij elkaar te brengen om deze uitwisseling van medische gegevens veilig, transparant, gestructureerd en doelmatig voor elkaar te krijgen.

Kortom, VZVZ helpt ervoor te zorgen dat zorgverleners in en rondom de huisartsenzorg tijdens hun werk kunnen beschikken over de juiste medische gegevens en hiermee direct verder kunnen werken inclusief uitwisseling met de patiënt.
Huisarts en patiënt

Wat wij doen

Sinds jaar en dag is vanuit de huisartsenpraktijk, de uitwisseling van waarneemgegevens (professionele samenvatting (PS) en waarneemverslag) met de huisartsenpost mogelijk. Zo kan op de post de meest essentiële medische gegevens van een patiënt bij de huisarts worden opgevraagd. Daarnaast kunnen zowel de huisartsenposten als de huisartsenpraktijken de medicatiegegevens (inclusief Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA)) van een patiënt vanuit de apotheken opvragen.

Mits het gebruikte informatiesysteem het faciliteert, is ook vanuit instellingen en tussen huisartsenpraktijken onderling mogelijk de PS op te vragen en een verslag retour te sturen.

Lees meer over de huidige ontwikkelingen

In uitvoering
Programma

PIEZO

Nederlandse burgers reizen vrij door Europa. Om goede zorg te kunnen leveren in het buitenland, is het belangrijk dat de Europese zorgverlener beschikking heeft over noodzakelijke en recente zorginformatie. Het programma PIEZO gaat mogelijk maken dat de patiëntsamenvatting van Nederlandse burgers beschikbaar komt. Mits de burger daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
VZVZ is betrokken bij het programma om de uitwisseling via de LSP-infrastructuur mogelijk te maken. Tevens zet VZVZ Mitz in voor de registratie van toestemmingskeuze voor Europese gegevensuitwisseling.
PIEZO PS-A is een Nederlands programma dat via Europese subsidieregelingen onderdeel is van de Europese MyHealth@EU-samenwerking.
Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

Vereenvoudigd gebruik UZI-pas

Zorgverleners die met het Landelijk Schakelpunt (LSP) werken, moeten eerst inloggen met een UZI-pas voor de identificatie en authenticatie van zichzelf en hun systeem (XIS). Alleen dan kunnen zij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Maar binnen sommige zorgprocessen is gebleken dat het opvragen van medische gegevens met behulp van de UZI-pas belemmerend werkt: het kost extra tijd en het is kostbaar, omdat elke zorgverlener die patiëntgegevens wil raadplegen via het LSP, een UZI-pas moet aanschaffen. Daarnaast worden in de zorg steeds vaker mobiele apparaten ('handhelds') ingezet, die niet kunnen werken met een UZI-pas. Om de werkprocessen beter te ondersteunen en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen, heeft VZVZ het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas geïntroduceerd. Deze oplossing maakt het gebruik van de UZI-pas bij het werken met het LSP, een stuk eenvoudiger.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Het gebruik van de fax in de zorg is achterhaald. Het programma Faexit is er op gericht om andere, veiliger en minder foutgevoelige gegevensuitwisseling in de zorg te bewerkstelligen.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als huisarts kan betekenen? Neem dan contact op!

Manon Kuilboer

Manon Kuilboer

Sector Lead en Productmanager Huisartsgegevens