Actueel

27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Nieuwe functionaliteit nu stapsgewijs breder ingezet in GGZ

Na een succesvolle pilot bij GGnet gaat een aantal GGZ-zorgaanbieders de beproefde functionaliteit invoeren om medicatiegegevens eenvoudiger op te vragen. VZVZ (Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie) begeleidt de invoering. Eén van de deelnemende GGZ-zorgaanbieders, Altrecht, heeft volgens bestuurder Lex de Grunt genoeg vertrouwen in de positieve uitkomsten van de pilot om het systeem organisatiebreed in te voeren. "We willen voldoen aan module B (opvragen medicatieverstrekkingsgegevens) van VIPP GGZ, maar vooral behandelaren meer tijd en ruimte te geven voor hun patiënten."

VZVZ is onder meer beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP), voor regionale uitwisseling van medische gegevens. Sinds enkele jaren sluiten ook GGZ-instellingen aan op het LSP. Door  medicatiegegevens met de apotheken digitaal uit te wisselen, willen zij het medicatieproces verder verbeteren en zo de kwaliteit van zorg voor hun cliënten verhogen.

“Behandelaars moeten tot nu toe bij het opvragen van de medicatiegegevens inloggen met hun UZI-pas om zich aan te melden bij het systeem”, vertelt Zweder Bergman, sectorlead GGZ van VZVZ. “Dit strookt niet met de efficiëntie en kwaliteit van hun werkprocessen. Daarom ontwikkelden wij een meer werkbare oplossing met dezelfde waarborgen.”

Uit de dit voorjaar gestarte pilot bij GGnet, met een simpeler inlogalternatief voor de UZI-pas, bleek dat het aantal opvragingen van medicatiegegevens door GGZ-zorgprofessionals exponentieel steeg. GGNet voerde de pilot samen met zijn EVS-leverancier Medimo uit, ondersteund en begeleid door VZVZ. De insteek was vooral het bepalen hoe de oplossing zó ingebed kon worden in de werkprocessen dat het zorgproces verbetert.
 

Zelfde waarborg authenticatie

Het EVS-systeem maakt ‘tokens’ aan, die dezelfde waarborgen voor authenticatie bieden als de UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie). Eenmalig inloggen met de UZI-pas is genoeg om de tokens aan te maken: bij de inschrijving van de cliënt en mandatering van het opvragende systeem. Daarna regelt het systeem de rest. De oplossing is oorspronkelijk ontwikkeld voor authenticatie binnen LSP Ketenzorg. Ook bij LSP Ketenzorg wordt nu een begeleide invoering voorbereid.

Het werken met tokens blijkt eenvoudiger, efficiënter, makkelijker te beheren en kostenbesparend. De belangrijkste winst is echter dat behandelaars probleemloos op elk moment over actuele medicatiegegevens van hun cliënten beschikken, stelt Bergman. "Dit past naadloos binnen het optimaliseren van het medicatieproces en daarmee het verhogen van de kwaliteit van zorg."

Lex de Grunt

Volgende fase

Meerdere GGZ-instellingen hebben zich aangemeld voor de fase waarin het token-systeem breder wordt toegepast. Daaronder Altrecht, waar bestuurder Lex de Grunt zich inzet voor digitalisering van zorgprocessen en gegevensuitwisseling. Als lid van het regieteam Informatiebeleid van de Nederlandse ggz stond De Grunt mede aan de wieg van de digitaliseringsstrategie van de branchevereniging. Daar is ook VIPP GGZ uit voortgekomen.

“Het token-systeem is deels aangezwengeld door een klantgesprek dat wij in 2019 met VZVZ hadden. Wij doen mee aan module B2 van VIPP GGZ – standaard digitaal uitwisselen van medicatiegegevens. Dat is in de huidige vorm, mede door de vele ambulante zorg die wij leveren, met de UZI-pas niet te doen. We gaven destijds aan dat we weliswaar formeel zouden voldoen aan B2, maar in de praktijk medicatiegegevens niet zo zouden uitwisselen als het gebruik van de UZI-pas niet sterk zou vereenvoudigen.”

Handschoen goed opgepakt

In overleg met Zweder Bergman kwam VZVZ in het voorjaar van 2020 met een pilot-voorstel. De Grunt: “VZVZ heeft de handschoen heel goed opgepakt. Ze hebben snel een nieuw proces en idee op poten gezet met de tokens. Mede wegens COVID-19 heeft het langer geduurd voordat de pilot kon beginnen, maar in mijn ogen is het een hele succesvolle pilot en is er een belangrijke stap gezet ten faveure van onze ambulante zorg.”

Altrecht heeft niet meegedaan aan de pilot omdat de organisatie onder meer bezig was met een nieuw EPD. Nu dat EPD - Ons van Nedap - is uitgerold, wil de organisatie na de zomer alsnog breed aan de slag met begeleide invoering van het token-systeem. “We hebben hetzelfde EVS als GGnet, wat de vervolgstap eenvoudiger maakt”, vervolgt De Grunt. “Ons nieuwe EPD koppelt daarnaast vrij makkelijk met allerlei systemen.”

De pilot was succesvol genoeg om nu over de volle breedte met de tokens voor de UZI-pas aan de slag te gaan, met circa 250 behandelaren. Ongetwijfeld zullen er nog kinderziektes zijn, want werkprocessen moeten worden aangepast. Maar, gelooft De Grunt: “Dat gaan we samen oplossen. In januari willen we klaar zijn, omdat we dan de audit krijgen voor VIPP GGZ. Dat is onze stip op de horizon.”
 

Toepassing in andere sectoren

Zowel De Grunt als Bergman zien kansen voor toepassing van tokens in alle sectoren waar zorgverleners langdurige behandelrelaties hebben met hun patiënten. Verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) en ook gehandicaptenzorg. Verder zouden andere EVS-leveranciers in de GGZ geïnteresseerd zijn om de tokens in te bouwen in hun systemen.

“Met alle geïnteresseerde partijen zijn of gaan wij in gesprek", benadrukt Bergman. "Nu gaat het nog alleen over medicatieverstrekkingen en opvragen CiO (Contra-indicaties en Overgevoeligheden). Als het programma Medicatieoverdracht zover is, zouden ook gegevens met betrekking tot toediening, gebruik en verbruik gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners. Dan ontstaat er een nog completer beeld. En daar wint de kwaliteit van de zorg bij.”