PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst en begeleidt Proof of Concepts (PoC’s) en gecontroleerde livegangen (GLG's). Het doel van PoC’s is om nieuwe functionaliteiten en informatiestandaarden in de praktijk te beproeven. Bij GLG’s wordt het afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht. In een specifieke setting gaan patiënten en zorgverleners gezondheidsgegevens met elkaar uitwisselen via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Momenteel wordt het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk getoetst en kan digitale gegevensuitwisseling zich verder ontwikkelen. PROVES kan in de toekomst ook voor andere beproevingen ingezet worden.

MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel is een standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van (gezondheids-)gegevens tussen zorggebruiker en zorgprofessional. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving, kortweg PGO. Een PGO is een app of website waar de zorggebruiker zelf zijn (gezondheids)gegevens kan ophalen, bekijken en uitwisselen. De spelregels voor veilige en betrouwbare uitwisseling zijn door MedMij vastgelegd. Alle organisaties die aan de MedMij-voorwaarden voldoen, krijgen het MedMij-label. MedMij heeft als doel om, iedereen die dat wil, toegang te geven tot een veilige en betrouwbare manier van uitwisseling van gezondheidsgegevens, middels één of meerdere PGO’s die het MedMij-label dragen.

Proof of Concepts

Sinds 2018 worden Proof of Concepts (PoC’s) uitgevoerd. De doelstelling van een PoC is om de (technische) maakbaarheid en haalbaarheid van gegevensdiensten te beproeven. De uitvoering van een PoC gebeurt in samenwerking met o.a. de ICT-leveranciers van PGO’s, de ICT-dienstverlener van de zorgaanbieder (DVZA) en de bronsystemen van de zorgaanbieder. Wanneer een PoC wordt opgestart, kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden om deel te nemen. Tijdens de voorbereiding van een PoC worden afspraken gemaakt over de uitvoering en de rolverdeling. Daaruit volgen helder gedefinieerde routes, waarna gestart kan worden met de technische realisatie. Deze periode wordt afgesloten met een netwerktest. Elk van de betrokken leveranciers levert een testrapportage op met bevindingen en aanbevelingen. De verschillende rapportages worden verwerkt in één eindrapportage. Deze wordt besproken met o.a. Stichting MedMij en Nictiz. De resultaten van een PoC zijn publiekelijk beschikbaar op de website van MedMij, zodat alle partijen kunnen profiteren van het resultaat. De conclusies en adviezen die volgen uit PoC’s stimuleren de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling.

Gecontroleerde livegang (GLG)

De doelstelling van een GLG is om een beperkte groep zorggebruikers en zorgverleners informatie te laten ophalen, bekijken en uitwisselen in een afgeschermde omgeving, conform het MedMij Afsprakenstelsel. PROVES begeleidt coalities van zorgaanbieders, leveranciers van XIS’sen, DVZA’s en PGO’s bij het realiseren van de eerste uitwisseling van echte (gezondheids)gegevens. Om aan een GLG deel te nemen wordt een ‘open uitvraag’ gedaan, zodat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Omdat er doorgaans financiële middelen beschikbaar worden gesteld, vindt een beoordeling van de aanmelding plaats. In samenspraak wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de doelstelling van de GLG wordt bepaald. Gedurende de GLG stuurt PROVES op versnelling en wordt de coalitie op verschillende vlakken begeleid. PROVES biedt een:

  • Inhoudelijke bijdrage (o.a. op de gekozen architectuur en juridische vereisten);
  • Procesmatige bijdrage (o.a. begeleiding van bijeenkomsten en het aansturen op tijdige levering van rapportages);
  • Financiële bijdrage.

Daarnaast levert PROVES ondersteuning bij het onderzoek naar de ervaringen van de patiënt, zorgverlener en leveranciers rondom het PGO-gebruik. De opgehaalde resultaten en leerpunten worden publiek beschikbaar gesteld en proactief gedeeld met alle stakeholders.

Rol VZVZ

VZVZ faciliteert de PROVES-dienstverlening en zorgt voor onafhankelijke begeleiding bij de PoC’s en GLG’s.

Resultaten

Proof of Concepts

Begin 2019 zijn de eerste mijlpalen bereikt op gebied van de PoC’s. De resultaten van deze PoC’s zijn openbaar en staan hier op de website van MedMij. Daarnaast is de PoC Basisgegevens Langdurige Zorg met succes afgerond en worden de resultaten van ‘Sturen Beelden en Documenten (PDF/A) binnenkort gepubliceerd. Verder worden de resultaten van de PoC’s uit 2020 rond de zomer van 2021 verwacht. Tot slot wordt ook gekeken naar drie nieuwe potentiële PoC’s die in 2021 van start gaan.

Samen met de Stichting MedMij worden nieuwe onderwerpen voor beproeving geselecteerd. In de MedMij nieuwsbrief (voor kandidaat-deelnemers) verschijnt regelmatig een oproep aan leveranciers om zich aan te melden.

Gecontroleerde livegangen

In 2019 zijn de eerste drie GLG’s van start gegaan in Asten, Utrecht en Zoetermeer. De GLG’s zijn eind 2020 afgerond, geëvalueerd en dat heeft geleid tot waardevolle inzichten.

In 2020 zijn voor het eerst huisartsgegevens en medicatiegegevens succesvol uitgewisseld in Oosterhout (Gld). Bovendien konden patiënten voor de eerste keer gegevens van twee zorgaanbieders verzamelen op één plek.

Daarnaast zijn verschillende livegangen gestart, waaronder de gegevensdiensten vragenlijsten en beelden delen, BgZ (Basisgegevensset Zorg) en labuitslagen. PROVES draagt daarmee bij aan opschaling met betrekking tot het live brengen van nieuwe informatiestandaarden, patiëntgroepen en/of specialismen. Dit zorgt ervoor dat na de livegang de doorontwikkeling versneld opgepakt wordt en dat de geleerde lessen bij de nieuwe rondes van GLG’s in praktijk worden toegepast.

De uitkomsten van de PoC’s en GLG’s worden in openbare rapporten gepubliceerd op de website van MedMij. Zo krijgt de hele zorgmarkt inzicht in de ontwikkelingen. Neem voor vragen of meer informatie contact op via proves@vzvz.nl.

 

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl