Waarmee kunnen wij u helpen?

Kies hieronder binnen welke groep u wilt zoeken.
Op basis daarvan kunnen wij u beter van dienst zijn.
LSP Ketenzorg

Waarom moet er een inlegvel van de zorggroep worden bijgesloten in de toestemmingsfolder voor LSP Ketenzorg?

De organisatie van ketenzorg verschilt per zorggroep. Dat gaat bijvoorbeeld om de bij ketenzorg betrokken zorgverleners. Daarover moet de patiënt zijn geïnformeerd als hij toestemming geeft. Het inlegvel zorgt daarvoor: op het inlegvel beschrijft de zorggroep hoe de ketenzorg specifiek is ingericht. Daardoor weet de patiënt, in combinatie met de algemene informatie in de folder, precies waar hij toestemming voor geeft.

Geldt de toestemming voor LSP Ketenzorg aan de huisarts ook voor de andere ketenpartners die betrokken zijn bij de ketenzorg? Of hebben alle ketenpartners afzonderlijk toestemming van de patiënt nodig voor de gegevensuitwisseling?

De toestemming van de patiënt voor LSP Ketenzorg aan de huisarts geldt voor alle bij de ketenzorg aan de patiënt betrokken zorgverleners. De patiënt geeft dus in één keer toestemming aan alle ketenpartners. Maar die toestemming geldt alleen voor de zorgverleners met die de patiënt een behandelrelatie heeft én als het nodig is voor zijn behandeling. Er wordt op verschillende manier gewaarborgd dat er geen onterechte opvragingen van zijn gegevens plaatsvinden:

 • Zorgverleners mogen alleen gegevens opvragen van patiënten met wie zij een behandelrelatie hebben én als het nodig is voor de behandeling.
 • De bevragingen via LSP Ketenzorg vinden plaats vanuit het KIS van de zorggroep
 • Om in te kunnen loggen in het KIS heeft de ketenpartner inloggegevens (met 2-factor authenticatie) nodig. Dus alleen ketenpartners aan wie de zorggroep inloggegevens heeft verstrekt, kunnen bij de patiëntgegevens in het KIS.
 • Om via LSP Ketenzorg de gegevens in het KIS te actualiseren met gegevens die in het HIS staan geregistreerd, is een UZI-pas nodig.
 • Het KIS kan via LSP Ketenzorg alleen gegevens uitwisselen met HIS’en die in hetzelfde samenwerkingsverband (zorggroep) zitten.
 • In zowel het HIS als het KIS staat ingesteld dat de uitwisseling LSP Ketenzorg alleen plaatsvindt tussen het KIS en de HIS’en in de zorggroep.
 • Alle bevragingen die plaatsvinden via LSP Ketenzorg worden gelogd en zijn in te zien door de patiënt zelf via volgjezorg.nl.

Mag de patiënt mondeling toestemming (opt-in) geven voor LSP Ketenzorg?

Ja, het is toegestaan dat de patiënt mondeling toestemming geeft (opt-in) voor LSP Ketenzorg. Het is dus niet noodzakelijk dat de patiënt het toestemmingsformulier voor LSP Ketenzorg invult en ondertekent. Wel moet de patiënt geïnformeerd zijn met een toestemmingsfolder over gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg. Ook moet deze mondelinge toestemming goed worden verwerkt in het HIS. Als de huisarts later onomstotelijk wil kunnen aantonen dat de patiënt toestemming heeft verleend, is het hanteren van schriftelijke toestemming via het toestemmingsformulier aan te bevelen.

Mag de toestemming (opt-in) voor LSP Ketenzorg ook mondeling worden gegeven door de patiënt?

Als een assistent of POH’er de toestemmingsvraag voor ketenzorg heeft gesteld en de patiënt heeft geïnformeerd (de folder voor ketenzorg heeft overhandigd), hoeft de patiënt het toestemmingsformulier niet per se te ondertekenen voor het wel of niet verlenen van toestemming. Het volstaat dat de patiënt mondeling aangeeft of er toestemming wordt verleend of niet. De assistent of POH’er moet dit antwoord registreren in het HIS.

VZVZ

Hoe werkt het ontwikkelproces op het Landelijk Schakelpunt?

Jaarlijks wordt voor de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt een Werkplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke (delen van) zorgtoepassingen binnen het netwerk operationeel zullen zijn of worden gemaakt.

Vanuit zowel gebruikers van het LSP als vanuit de gebruikersverenigingen/ klantvertegenwoordiging komen wensen voor aanpassingen in de LSP-keten. Wijzigingen in de bedrijfsvoering of in het zorgveld, of door veranderende wet- en regelgeving vragen hierom.

Het is belangrijk dat wijzigingen op een beheersbare wijze worden doorgevoerd en dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van voor hen relevante wijzigingen. De wijze van samenwerken wordt toegelicht in de documenten op deze pagina.

Heb ik een verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig?

Aangesloten op het Landelijk Schakelpunt?

De Gebruiksovereenkomst volstaat. Er is géén verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig.

VZVZ is verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat maakt VZVZ voor de wet de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. VZVZ is dus geen Verwerker van gegevens. Daarom hoeft u als zorgverlener geen Verwerkersovereenkomst met VZVZ te sluiten.

Het is van groot belang, dat de elektronische uitwisseling van gegevens zorgvuldig gebeurt. Daar zorgen de nodige (technische en organisatorische) maatregelen voor. Dit ligt vast in de Gebruiksovereenkomst die u met VZVZ heeft. De Gebruiksovereenkomst is onlangs aangepast en voldoet aan de AVG. Deze aangepaste versie heeft u in april elektronisch van ons ontvangen. De laatste versie vindt u ook op onze website.

Wie is VZVZ?

VZVZ is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. VZVZ is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgaanbieders, met steun van Patiëntenfederatie Nederland. Dit zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is de vereniging verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daartoe beheert, onderhoudt en ontwikkelt VZVZ het Landelijk Schakelpunt. Ook ondersteunt VZVZ zorgaanbieders bij het aansluiten op en het gebruik van het Landelijk Schakelpunt.
 

Landelijk Schakelpunt

Welke zorgverleners wisselen medische gegevens uit via het Landelijk Schakelpunt?

Via het Landelijk Schakelpunt delen de huisarts en de apotheek medische gegevens met andere zorgverleners. Hiervoor hebben de huisarts en de apotheek wel de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.

1) Met toestemming van de patiënt kan de huisarts de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsdossier delen. In de PS staan:

 • De episodelijst (alle open episodes);
 • De journaallijst van de laatste vier maanden of de laatste vijf consulten;
 • De voorgeschreven medicatie in de laatste vier maanden;
 • Metingen en uitslagen binnen de periode van de opgeleverde journaallijst;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties;
 • Actuele overdrachtsgegevens.

De PS van het huisartsdossier is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

2) Met toestemming van de patiënt kan de apotheek het overzicht van verstrekte medicatie (het medicatiedossier) delen. Hierin staan:

 • Alle aan de patiënt verstrekte medicatie;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties.

Het medicatie-overzicht is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, (poli)apotheken en medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere instellingen). Ook zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.
 

Welke medische gegevens worden uitgewisseld via het Landelijk Schakelpunt?

Via het Landelijk Schakelpunt worden medische gegevens uit het patiëntendossier bij de huisarts en de apotheek uitgewisseld. Om deze gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners hebben de huisarts en de apotheek wel de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.

1) Met toestemming van de patiënt kan de huisarts de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsdossier delen. In de PS staan:

 • De episodelijst (alle open episodes);
 • De journaallijst van de laatste vier maanden of de laatste vijf consulten;
 • De voorgeschreven medicatie in de laatste vier maanden;
 • Metingen en uitslagen binnen de periode van de opgeleverde journaallijst;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties;
 • Actuele overdrachtsgegevens.

De PS van het huisartsdossier is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

2) Met toestemming van de patiënt kan de apotheek het overzicht van verstrekte medicatie (het medicatiedossier) delen. Hierin staan:

 • Alle aan de patiënt verstrekte medicatie;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties.

Het medicatie-overzicht is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, (poli)apotheken en medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere instellingen). Ook zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.
 

Zijn gedeelde gegevens voor zorgverleners in heel Nederland beschikbaar voor inzage?

Nee, hoewel het netwerk landelijk is uitgerold, functioneert het Landelijk Schakelpunt regionaal. Binnen het landelijk uitgerolde netwerk zijn regionale schotten geplaatst, zodat zorgverleners alleen binnen hun regio gegevens kunnen uitwisselen. Dit zijn in totaal 44 regio's. Zorgverleners die op de grens van meerdere regio's zijn gevestigd, kunnen een verzoek indienen om bij meerdere regio's te worden ingedeeld. Ziekenhuizen vormen een uitzondering. Zij kunnen met het oog op patiëntveiligheid gegevens opvragen bij zorgverleners in meerdere regio's, omdat zij regelmatig zorg bieden aan patiënten uit andere regio's.
 

Wie financiert het Landelijk Schakelpunt?

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de koepelorganisaties van zorgverleners en VZVZ hebben afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt voor de jaren 2016 tot en met 2020. Deze afspraken gaan over het onderhoud aan en de doorontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt en over de kosten die nodig zijn om zorgverleners te ondersteunen bij het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. ZN voorziet in de jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden van VZVZ. Daarnaast heeft ZN afspraken gemaakt met de koepelorganisaties van zorgverleners over tegemoetkomingen in de praktijkkosten die zij maken voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt.

Zorgverzekeraars hebben en willen geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus geen medische gegevens inzien. Zorgverzekeraars stimuleren aansluiting van zorgverleners op het Landelijk Schakelpunt, maar dwingen dat niet af via contractuele verplichtingen.
 

Zijn gedeelde gegevens ook voor zorgverleners in het buitenland beschikbaar voor inzage?

Nee, alleen zorgverleners die in Nederland zijn gevestigd, kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zorgverleners in het buitenland kunnen dan ook geen medische gegevens raadplegen via het Landelijk Schakelpunt. 

Is aansluiten op het Landelijk Schakelpunt verplicht?

Nee, deelname aan het Landelijk Schakelpunt is vrijwillig. Zowel zorgverleners als patiënten kunnen niet worden gedwongen om mee te doen.
 

Hebben zorgverzekeraars en bedrijfsartsen toegang tot medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

Nee, zorgverzekeraars en bedrijfsartsen hebben geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen hun systemen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt en beschikken ook niet over een UZI-pas om toegang te krijgen.
 

Wie is verantwoordelijk voor het Landelijk Schakelpunt?

VZVZ is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via het Landelijk Schakelpunt. Ook is VZVZ verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt.

De zorgverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van het medisch dossier van zijn patiënten. Hij is ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voorafgaand aan het beschikbaar stellen van patiëntgegevens, informeert hij de patiënt over het Landelijk Schakelpunt en vraagt hij de patiënt hiervoor om toestemming.


Wat is het Landelijk Schakelpunt?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk waarop zorgverleners kunnen aansluiten om medische gegevens van hun patiënten te delen. Via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeelde medische gegevens direct beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Huisartsen kunnen de Professionele Samenvatting van het patiëntendossier delen met waarnemend huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Apothekers kunnen het medicatiedossier delen met huisartsen, andere apothekers en medisch specialisten in ziekenhuizen en instellingen. Dit kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Gedeelde medische gegevens blijven bij de bron: het informatiesysteem van de huisarts en apotheker. Ze worden niet opgeslagen in het netwerk van het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN's).
 

Slaat het Landelijk Schakelpunt medische gegevens op?

Nee, in het Landelijk Schakelpunt worden geen medische gegevens opgeslagen. Het is geen database. Medische gegevens blijven altijd opgeslagen bij de bron: het informatiesysteem van de huisarts en apotheker. Als een patiënt zijn huisarts en apotheker toestemming geeft om zijn medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt, melden deze zorgverleners alleen het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt aan bij het Landelijk Schakelpunt. Via dit BSN kunnen andere zorgverleners zoeken naar gedeelde medische gegevens van de patiënt.

Wel registreert de 'logging' van het Landelijk Schakelpunt welke zorgverlener op welk moment welke medische gegevens van de patiënt heeft opgevraagd. De patiënt kan dit zien in zijn inzage-overzicht op Volgjezorg.nl. Hij kan dus altijd controleren of zijn medische gegevens rechtmatig zijn ingezien, want dit mag alleen als het nodig is voor zijn behandeling.
 

Welke zorgverleners wisselen medische gegevens uit via het Landelijk Schakelpunt?

Via het Landelijk Schakelpunt delen de huisarts en de apotheek medische gegevens met andere zorgverleners. Hiervoor hebben de huisarts en de apotheek wel de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.

1) Met toestemming van de patiënt kan de huisarts de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsdossier delen. In de PS staan:

 • De episodelijst (alle open episodes);
 • De journaallijst van de laatste vier maanden of de laatste vijf consulten;
 • De voorgeschreven medicatie in de laatste vier maanden;
 • Metingen en uitslagen binnen de periode van de opgeleverde journaallijst;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties;
 • Actuele overdrachtsgegevens.

De PS van het huisartsdossier is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

2) Met toestemming van de patiënt kan de apotheek het overzicht van verstrekte medicatie (het medicatiedossier) delen. Hierin staan:

 • Alle aan de patiënt verstrekte medicatie;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties.

Het medicatie-overzicht is via het Landelijk Schakelpunt alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, (poli)apotheken en medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere instellingen). Ook zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.
 

Privacy & veiligheid

Hoe wordt de veiligheid van het Landelijk Schakelpunt gegarandeerd?

Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd netwerk waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld. Op het Landelijk Schakelpunt zelf worden, behalve het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt, geen (medische) gegevens opgeslagen. Het Landelijk Schakelpunt en de systemen van deelnemende zorgverleners voldoen aan strenge beveiligings- en toegangseisen. Voordat zorgverleners hun systemen op het Landelijk Schakelpunt kunnen aansluiten, worden deze gecontroleerd. Ook krijgen zij alleen toegang tot het Landelijk Schakelpunt met een UZI-pas en pincode.

Gegevens kunnen alleen met de toestemming van de patiënt beschikbaar worden gesteld. En het is alleen toegestaan om gegevens te raadplegen als dit nodig is voor de behandeling van de patiënt.
 

Wat zijn de gevolgen van onrechtmatig gebruik van het Landelijk Schakelpunt?

Het Landelijk Schakelpunt kan alleen worden bevraagd met een UZI-pas en pincode. Alle raadplegingen door zorgverleners, maar niet de medische inhoud, worden vastgelegd in de zogenoemde 'logging'. Zo is altijd te controleren of zorgverleners rechtmatig gegevens hebben opgevraagd.

De patiënt ziet in zijn Overzicht uitwisselingen wie welk soort gegevens van hem heeft opgevraagd en wanneer. Als een zorgverlener daartoe niet gerechtigd blijkt te zijn, is het aan de toezichthouders de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om daartegen op te treden.

Wie houdt toezicht op het rechtmatig gebruik van het Landelijk Schakelpunt?

Op het Landelijk Schakelpunt en alle acties die hierop plaatsvinden, is nauwlettend toezicht. Zo wordt voortdurend in de gaten gehouden of er geen sprake is van onbevoegd, verkeerd of afwijkend gebruik, waarbij sprake zou kunnen zijn van misbruik. Alle raadplegingen door zorgverleners, niet de medische inhoud van de gegevens, worden vastgelegd in de zogenoemde 'logging'. Zo is altijd te controleren of zorgverleners rechtmatig gegevens hebben opgevraagd. Als zij daartoe niet gerechtigd blijken te zijn, is het aan de toezichthouders de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om daartegen op te treden.
 

ZORG-ID

Wat is ZORG-ID?

ZORG-ID is een generiek, centraal, veilig en vertrouwd platform voor identificatie, authenticatie en autorisatie (safe signing) in de zorg. ZORG-ID is een toekomstbestendig platform dat voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving. Ook biedt ZORG-ID een koppelvlak met de business applicaties in de zorg voor een snelle en eenvoudige integratie, ook voor de uitrol van toekomstige ontwikkelingen en/of veranderingen op dit gebied.
 

Wat zijn de kosten van ZORG-ID?

De functionaliteit is door VZVZ kosteloos aan de XIS-leveranciers ter beschikking gesteld.  U hoeft uw XIS-leverancier dus ook niet hiervoor te betalen. ZORG-ID wordt geïntegreerd binnen de business applicatie.
 

Met wie kunnen we contact opnemen als we een technisch probleem hebben met ZORG-ID?

Met de leverancier van uw informatiesysteem.
 

Bij wie kunnen we terecht voor meer vragen/informatie over ZORG-ID?

Bij de leverancier van uw informatiesysteem of bij de professionals van ZORG-ID (zorg-id@vzvz.nl).
 

Hebben de leveranciers van informatiesystemen goede ondersteuning voor ZORG-ID?

Uiteraard. De leveranciers van informatiesystemen kunnen gebruikmaken van 'remote developer support'.

1e, 2e en 3e lijn ondersteuning voor ZORG-ID in de webbrowser-omgeving wordt gegeven door hostingpartij RAM IT.

1e, 2e en 3e lijn ondersteuning voor ZORG-ID in de ‘lokale omgeving’ (Citrix en Terminal Server) wordt gegeven door softwareleverancier AET.
 

Hoe kunnen wij ZORG-ID gaan gebruiken?

Vraag het aan uw softwareleverancier. Die kan u verder helpen.
 

Waarvoor gebruiken we ZORG-ID?

ZORG-ID wordt gebruikt om met uw UZI-pas in te loggen in uw business/zorg-applicatie, waardoor u geïdentificeerd wordt en geauthentiseerd. Het geeft extra beveiliging voor de precaire medische gegevens waarmee u bezig bent. En het werkt snel.
 

Waarom is ZORG-ID ontwikkeld?

In het afgelopen jaar is hard gewerkt om twee problemen met het gebruik van de UZI-pas op te lossen. Enerzijds om de discontinuïteit van Java en ActiveX plug-ins in moderne browsers op te vangen en anderzijds om de performance van de UZI-pas binnen thin client omgevingen (Citrix en terminal server) te verbeteren.

UZI-middelen

Welke UZI-middelen heeft een zorgverlener nodig om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken?

UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. UZI-middelen worden uitgegeven door het UZI-register, onderdeel van het CIBG. Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken heeft een zorgverlener de volgende UZI-middelen nodig:

 • Een UZI-pas: deze pas (met pincode) bevat de elektronische identiteit van de zorgverlener en zijn rol in het zorgproces. Er zijn twee soorten UZI-passen die toegang hebben tot het Landelijk Schakelpunt: de UZI-zorgverlenerpas en de UZI-medewerkerpas op naam. De derde pas, de UZI-medewerkerpas niet op naam, heeft geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
   
 • Een UZI-servercertificaat: dit certificaat bevat de elektronische identiteit van het informatiesysteem of de applicatie.
   

Hoe kan een zorgverlener een medewerker mandateren om met het Landelijk Schakelpunt te werken?

Een zorgverlener heeft alleen toegang tot het Landelijk Schakelpunt met een UZI-zorgverlenerpas. De zorgverlener kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een assistent of een arts in opleiding. De zorgverlener kan deze medewerker dan mandateren om onder zijn verantwoordelijkheid gegevens te raadplegen via het Landelijk Schakelpunt. De zorgverlener registreert dit mandaat in zijn zorginformatiesysteem. De gemandateerde medewerker heeft met een UZI-medewerkerpas op naam toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
 

Toestemming (Opt-in)

Is toestemming ook nodig voor andere uitwisselingssystemen dan het Landelijk Schakelpunt?

Ja, de wet is van toepassing op alle vergelijkbare systemen. De koepelorganisaties KNMP, LHV en InEen zijn van mening dat het er niet om gaat de grenzen van de wet op te zoeken in wat wel en niet mag en moet. Maatschappelijk en politiek gezien vinden zij het nodig dat de patiënt wordt gevraagd of relevante gegevens mogen worden gedeeld met andere zorgverleners die een behandelrelatie met de patiënt hebben of krijgen. Met het voorlichtingsmateriaal van VZVZ vraagt u alleen toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.
 

Vergoedingen

Verdienen zorgaanbieders geld aan gegevens uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt?

Nee, zorgaanbieders die medische gegevens van patiënten uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt verdienen hier geen geld aan. Alleen huisartsenpraktijken en apotheken ontvangen een beperkte bijdrage voor het vragen en verwerken van toestemming van patiënten (opt-in). Per patiënt krijgen zij enkele dubbeltjes voor het informeren over het Landelijk Schakelpunt, het verwerken van de toestemming in hun informatiesysteem en het aanmelden van het dossier bij het Landelijk Schakelpunt.
 

Kost aansluiten op het Landelijk Schakelpunt zorgaanbieders geld?

Zorgaanbieders betalen niets aan VZVZ voor het aansluiten op en gebruiken van het Landelijk Schakelpunt. Wel kan hun ICT-dienstverlener kosten in rekening brengen voor geleverde diensten die hiermee verband houden.

Een uitzondering geldt voor JGZ-organisaties. Zij betalen per aangesloten Applicatie-ID een bepaald jaarlijks geïndexeerd bedrag. 

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl