Actueel

04 december 2023

Onderzoek naar aanvullende ketenmonitoring en –logging afgerond

Download eindrapportage beschikbaar
Stichting MedMij wil problemen in de keten van gegevensuitwisseling in de nabije toekomst sneller kunnen herkennen en oplossen. Daarvoor is het van belang om problemen direct te kunnen vaststellen door ze te uniformeren, verzamelen en loggen op één centrale locatie. Aanvullende ketenmonitoring en -logging vanuit MedMij is een oplossing hiervoor. Daarmee is ketenmonitoring en -logging onderdeel van release 2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel. PROVES heeft met een onderzoek naar aanvullende ketenmonitoring en -logging in opdracht van Stichting MedMij de specificaties hiervan verder onderzocht en uitgewerkt.

In het huidige MedMij Afsprakenstelsel wordt van deelnemers verwacht dat zij zelf zicht hebben op verstoringen in hun eigen applicatie met hun eigen logging en monitoring. Daarnaast wordt van MedMij-deelnemers verwacht dat zij zicht hebben op de verstoringen die zij ervaren in de communicatie met andere MedMij-deelnemers. In de praktijk blijkt echter dat de informatie dit op dit moment wordt verzameld en beschikbaar is, onvoldoende toereikend is en wel voor:

1) het tijdig signaleren, melden, analyseren en oplossing van verstoringen.

2) het sturen op oplossingen van structurele problemen of trends in PGO-gebruik.

Centrale ketenmonitoring en -logging

Met behulp van aanvullende en centrale ketenmonitoring en –logging vanuit MedMij kunnen we bovenstaande problemen hopelijk oplossen. Stichting MedMij ziet toe op de beschikbaarheid van zorginformatie en de correcte uitwisseling van medische gegevens waardoor we verstoringen direct kunnen identificeren en vervolgens in actie komen. De kwaliteit van de gegevensuitwisseling gaat hierdoor omhoog.

Via de pilot onderzocht PROVES samen met het beheerteam van MedMij en MedMij-deelnemers hoe deze aanvullende ketenmonitoring  en -logging er precies uit kan zien.

Opzet onderzoek en belangrijkste bevindingen

De pilot bestond uit twee delen en wel theoretische verdiepingssessies en een hackathon.

  • Het beheerteam van MedMij stelde technische specificaties op voor de aanvullende ketenmonitoring en -logging. Tijdens theoretische sessies gaven deelnemers aan de pilot hier hun input op. Dit leidde tot vier wijzigingen, die direct gecommuniceerd zijn via MedCom.
  • Tijdens de hackathon beproefden zes MedMij-deelnemers, bestaande uit Carepoint, Curavista, Digi.me, HINQ en Zodos, vervolgens de ketenmonitoring en –logging. Alle deelnemers konden een connectie maken met de loggingscomponent.  Op deze testdag is dan ook geconcludeerd dat de technische specificaties voldoende gereed zijn voor MedMij-deelnemers om in te bouwen. Wel zijn er enkele taal- en spellingfouten ontdekt in de technische specificaties. Deze zijn in de periode na de hackathon aangepast.

Conclusies en vervolgstappen

Uit de pilot kwamen enkele belangrijke conclusies naar voren:

  • Deelnemers aan de hackathon waren enthousiast over de efficiënte vorm van samenwerken en het snel kunnen schakelen. Ze gaven aan dat zij regelmatiger op deze manier willen testen.
  • MedMij-deelnemers zijn blij met de mogelijkheid om samen met elkaar en MedMij te kunnen werken aan de gegevensuitwisseling en de onderdelen van het MedMij Afsprakenstelsel. Wel willen ze de mogelijkheid krijgen om in een eigen testomgeving van tevoren nieuwe technische specificaties te beproeven. Dit kan gekoppeld worden aan aanstaande releases, functionaliteiten, nieuwe standaarden en dergelijke.
  • MedMij-deelnemers willen technische specificaties van onderdelen van een release ver voor verplichtstelling ontvangen. Het inbouwen kost tijd, dat bleek nu ook bij de technische specificaties van de aanvullende ketenmonitoring en -logging.

De komende periode gaan MedMij-deelnemers verder met het inbouwen en testen van de technische specificaties van ketenmonitoring en -logging. MedMij Beheer heeft de technische specificaties aangepast en – waar nodig – verduidelijkt. De implementatie van ketenmonitoring en -logging wordt gefaseerd ingevoerd waarbij wordt begonnen met loggen. Andere onderdelen zoals het dashboard en het proactief monitoren volgen op een later moment.

Download hier de volledige eindrapportage van de Pilot Ketenmonitoring en -logging.

Vragen over deze POC of over PROVES-dienstverlening in zijn algemeenheid? Neem contact met ons op via proves@vzvz.nl