Actueel

18 januari 2024

Tien jaar programma LSP Ketenzorg

Winst groter dan ketenzorg
Na tien jaar loopt het programma LSP Ketenzorg af. Sinds de ondertekening van het ‘Convenant informatie-uitwisseling ketenzorg’ in 2013 door diverse zorgkoepels, is er hard gewerkt aan de informatie-uitwisseling tussen de bij ketenzorg betrokken zorgverleners. Wat heeft dit opgeleverd? Uiteindelijk veel meer dan alleen de implementatie van deze specifieke zorgtoepassing in de eerste lijn. Denk aan de ontwikkeling van een toekomstvaste doelarchitectuur voor multidisciplinaire samenwerking en gegevensuitwisseling. Maar ook de ontwikkeling en eerste implementatie van zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) en de lancering van het ‘Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas’.
Ketenzorg

Toekomstvaste doelarchitectuur
Bij de start van het programma LSP Ketenzorg was een belangrijk doel de ondersteuning van programmatische zorg: de klassieke zorgprogramma’s voor Diabetes type II, CVRM en Astma/CPOD, maar ook de algemene zorgprogramma’s Ouderenzorg en GGZ richting persoonsgerichte zorg en netwerkzorg. Hiervoor is een toekomstvaste doelarchitectuur ontwikkeld, die rekening houdt met de toenemende veiligheidseisen en verscherping van de wet- en regelgeving. Maar die ook multidisciplinaire samenwerking ondersteunt, zoals tussen het HIS bij de huisarts (voor beleid, inclusie en exclusie) en het KIS bij de zorggroep (voor protocollen, rapportages en declaratie).

Zorginformatie bouwstenen
In de doorontwikkeling van gegevensuitwisseling richting de toekomst spelen zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) een belangrijke rol. LSP Ketenzorg is de eerste informatiestandaard en zorgtoepassing waarin deze bouwstenen zijn toegepast. Net als de ‘generieke query’, die zorgt voor een eenduidige wijze van het opvragen van gegevens in een specifieke context, bijvoorbeeld ketenzorg of acute zorg. In LSP Ketenzorg zijn verschillende bouwstenen voor het eerst beproefd: episodes, contactmoment, contactverslag, algemene bepalingen, labbepalingen, medicatieafspraak, allergieën en contra-indicaties. Deze bouwstenen zijn na de succesvolle beproeving in LSP Ketenzorg ook toegepast in andere informatiestandaarden en zorgtoepassingen, zoals acute zorg. Het hergebruik van de ontwikkelde bouwstenen biedt belangrijke winst voor leveranciers in het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe vormen van gegevensuitwisseling: standaardisatie, eenduidigheid, kortere time-to-market en kortere doorlooptijden. Inmiddels is de toepassing van ZIB’s zelfs de standaard bij nieuwe versies van informatiestandaarden en zorgtoepassingen, en groeit het aantal beschikbare zorginformatie bouwstenen gestaag.

Ontwikkeling, PoC en pilots LSP Ketenzorg
Met vrijwel alle HIS-leveranciers en een aantal KIS-leveranciers zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van LSP Ketenzorg op basis van de ZIB’s. Al deze leveranciers hebben de bouwstenen en de verwijs-, ketenzorgdossier- en rapportageberichten ontwikkeld, zijn hiervoor gekwalificeerd en geaccepteerd en hebben hiervoor vergoedingen ontvangen. Dat gaat om de HIS-leveranciers CGM, Dedalus, Sanday, OmniHIS, Pharmapartners, Promedico en Tetra, maar ook om de KIS-leveranciers Caresharing, ChipSoft, Care2U en VitalHealth. Daardoor konden zorggroepen vanaf 2017 deelnemen aan de PoC en aan pilots voor LSP Ketenzorg. 

Vereenvoudigd gebruik UZI-pas
Daaruit bleek het gebruik van de UZI-pas één van de barrières te zijn voor de implementatie van LSP Ketenzorg in de zorgpraktijk. Om een actueel dossier in het KIS te kunnen garanderen, moest bij ieder patiëntcontact in het KIS de UZI-pas worden gebruikt. Dat was een hoge drempel in zowel het praktisch gebruik als het kostenplaatje, want elke betrokken zorgverlener en ketenpartner moest beschikken over een UZI-pas om telkens te kunnen inloggen. Met de inzet van ZORG-ID als middel voor authenticatie en het ‘Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas’ werd deze barrière beslecht. Door een aantal ‘waarborgen’ expliciet in het systeem vast te leggen, werd hiermee hetzelfde authenticatieniveau bereikt als met het gebruik van de UZI-pas. Deze waarborgen betreffen het mandaattoken (de zorgverlener mandateert het systeem om gegevens uit te wisselen), het inschrijftoken (legt de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt vast) en het transactietoken (ondertekening van het uitgewisselde bericht). Deze werkwijze maakt het mogelijk om, in combinatie met de abonnement-signaalfunctie, de medische dossiers in de betrokken HIS- en KIS-systemen actueel te houden zonder interactie met de UZI-pas. In navolging hiervan is het ‘Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas’ ook toegepast in pilots met EVS-systemen bij instellingen in bijvoorbeeld de GGZ en VVT. Dit biedt ook daar praktische voordelen en kostenbesparingen. 

LSP Ketenzorg in de praktijk: Amsterdam
Sinds 2021 is LSP Ketenzorg geïmplementeerd bij de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA). Binnen deze zorggroep werken ruim tweehonderd huisartsen samen in de regio Amsterdam. Zij leveren zorg aan circa 400.000 patiënten. Het implementatietraject richtte zich in eerste instantie op de praktijken met een HIS van een leverancier die LSP Ketenzorg ondersteunt: OmniHIS, Tetra en Dedalus. De betrokken KIS-leverancier is Caresharing met het ketenzorgsysteem cKIS.
Inmiddels is LSP Ketenzorg bij ruim 100 Amsterdamse huisartsenpraktijken live en operationeel. De ROHA heeft de implementatie van LSP Ketenzorg gekoppeld aan het project ‘Registratie in het HIS’. Voorwaarde was dat het dossier in het HIS en het KIS altijd actueel moet zijn. Dat is gelukt met de implementatie van LSP Ketenzorg in combinatie met het ‘Vereenvoudigd gebruik UZI-pas’. Gebruikers van het KIS hebben nu altijd de beschikking over actuele dossiers. Vooral de POH en ketenpartners zijn hier zeer tevreden over, net als de huisarts die gewoon in zijn actuele HIS kan werken. 

Doorontwikkeling naar persoonsgerichte zorg en netwerkzorg
Vanaf 2024 wordt de zorgtoepassing LSP Ketenzorg op basis van de vraag uit het veld geïmplementeerd. Als zorggroepen interesse hebben de zorgtoepassing te implementeren, zal VZVZ hierin ondersteunen. 
Vanaf 2024 ligt de focus op de doorontwikkeling naar persoonsgerichte zorg en netwerkzorg. In pilots in meerdere regio's wordt bekeken of en hoe de architectuur van LSP Ketenzorg een goede basis kan vormen voor gegevensuitwisseling voor persoonsgerichte zorg en netwerkzorg.

Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ketenzorg@vzvz.nl.