Actueel

29 maart 2024

Vervolg Route 66a: Delen labwaarden met apotheken

Doel, aanpak en planning
Op verzoek van bij VZVZ aangesloten leden en ZN is VZVZ gestart met project Route 66a. Dit project richt zich op het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apotheken. Apotheken hebben labwaarden nodig voor medicatiebewaking, wat de medicatieveiligheid verhoogt. Hierdoor kan het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van medicatie-incidenten teruggedrongen worden.

Het project streeft naar het zo breed mogelijk implementeren van een op dit moment bestaande en in gebruik zijnde oplossing voor het veilig digitaal delen van klinisch-chemische laboratoriumbepalingen tussen laboratoria en apotheken. Het moet gaan om een oplossing met een landelijk bereik, binnen de kaders van toepasselijke wet- en regelgeving. Het project richt zich op de tijdelijke periode tot het programma Medicatieoverdracht een landelijke voorziening voor het delen van labwaarden implementeert, nu voorzien voor eind 2027.

Wanneer een apotheek of laboratorium gebruik wil maken van de geselecteerde oplossing, zijn er twee mogelijkheden:

- als de geselecteerde oplossing al in gebruik is, komen toekomstige gebruikskosten van die oplossing in aanmerking voor vergoeding. 

- als de geselecteerde oplossing nog niet in gebruik is, komen implementatiekosten en toekomstige gebruikskosten in aanmerking voor vergoeding.

Toekomstige gebruikskosten zijn de kosten tot eind 2027.

Akkoord stuurgroep

Donderdag 21 maart heeft de stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), SAN Centra voor medische diagnostiek (SAN) en Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) akkoord gegeven op het plan van aanpak. Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) treedt toe tot de stuurgroep.

Fasering en aanpak

Het project bestaat, na de voorbereidingsfase, uit twee fasen:

1. Selectiefase

In deze fase zal in samenspraak met klankbordgroepen bestaande uit enerzijds apothekers en anderzijds klinisch chemici en vertegenwoordigers van laboratoria een beknopte lijst van eisen worden opgesteld. Ook wordt afgestemd hoe eventueel aanwezige extra functionaliteit (wensen) gewaardeerd wordt. Deze input vormt de kern van de offerteaanvraag die vervolgens gepubliceerd wordt. Geïnteresseerde aanbieders kunnen hierop een offerte uitbrengen.

De offertes worden beoordeeld, waarna een keuze gemaakt wordt voor de als beste beoordeelde aanbieding. Mochten er twee aanbiedingen zijn die als even goed worden beoordeeld, kan het zijn dat er twee aanbiedingen geselecteerd worden. Met de geselecteerde leverancier(s) zal een overeenkomst gesloten worden. 

Planning voor de selectiefase is dat deze start in april, het publiceren van de offerteaanvraag staat gepland voor medio mei. Het sluiten van een overeenkomst is beoogd voor medio juli.

2. Implementatiefase

In deze fase kunnen geïnteresseerde apotheken en laboratoria aangeven dat ze een geselecteerde oplossing willen gebruiken. Hiervoor wordt door VZVZ nauw samengewerkt met RSO Nederland, het netwerk van de Regionale SamenwerkingsOrganisaties en andere (regionale) samenwerkingsverbanden. Er komt een landelijk loket, waar geïnteresseerden zich kunnen melden. Een implementatieteam verzorgt de coördinatie rond het project o.a. met de leverancier(s) en koppelt geïnteresseerden en regionale implementatiepartners. 

Streven is het proces voor apotheken en laboratoria die willen aansluiten zo eenvoudig mogelijk te maken, door hen zoveel mogelijk te ontzorgen. 

De implementatiefase start na de zomer en loopt tot eind 2024. Bedoeling is eind 2024 zoveel mogelijk gebruikers aan te laten sluiten op een geselecteerde oplossing. 

Voortvarend maar gecontroleerd

Dit project beoogt voortvarend een verbetering aanbrengen in het landelijk beschikbaar krijgen van labwaarden. Daarop is grondig vooronderzoek gedaan. In de selectiefase zal regelmatig de balans worden opgemaakt of de doelen voldoende gehaald kunnen worden binnen de kaders van het project. 

De behoefte aan labwaarden voor apotheken is groot. We doen ons uiterste best om zorgvuldig, rekening houdend met belangen nu en in de toekomst, mooie resultaten te bereiken.

Voor meer informatie over project Route 66a kunt u contact opnemen met Peter Gouw via peter.gouw@vzvz.nl