Actueel

19 April 2018

Zorginfrastructuur voorziet in groeiende behoefte bij zorgverleners

VZVZ heeft samen met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland de effecten en baten van vijf jaar gebruik van de landelijk werkende zorginfrastructuur, het Landelijk Schakelpunt, onderzocht. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur’. Belangrijkste conclusie is dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Daarmee is het Landelijk Schakelpunt, waarlangs die gegevens worden uitgewisseld, een belangrijk hulpmiddel geworden in de Nederlandse gezondheidszorg. Het Landelijk Schakelpunt is intussen de basis gebleken voor veel vormen van gegevensuitwisseling in de reguliere- en spoedzorg, nu en in de toekomst.

Veel onderzoek, één rapport
Het rapport ‘Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur’ is tot stand gekomen na zowel veldonderzoek door verschillende onderzoeksbureaus als bureau-onderzoek van bestaande rapporten en literatuur. Het rapport belicht de begrippen ‘effecten en baten’ vanuit verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor de toegevoegde waarde van het systeem, evenals voor de bijdrage die de gegevensuitwisseling levert aan de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Ontwikkeling
Het rapport biedt in kwantitatieve en in kwalitatieve zin uitkomsten over ervaringen en meningen van vele gebruikers. De meting die in 2015 heeft plaatsgevonden, geldt als referentie voor de meting die in 2017 is uitgevoerd. Enkele verschillen zijn opmerkelijk. Er is een significante toename in uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders, waardoor in 2017 66% van de ondervraagden aangeeft beleid aan te willen passen op basis van de verkregen informatie. In 2015 bedroeg dit 48% van de ondervraagden; een groei van 38%. Verder zien we dat in 2017 75% van de huisartsenpraktijken op het LSP is aangesloten, tegen 62% in 2015. Vrijwel alle apotheken in Nederland zijn aangesloten (99%). 15% van de huisartsen geeft aan zich ervan bewust te zijn dat het van belang is hun patiënten erop te wijzen dat hun toestemming nodig is voor uitwisseling van hun medische gegevens. In 2015 was dat besef beduidend lager. Het aantal opvragingen van medicatiegegevens is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen.

Inzichten
Het rapport geeft naast de effecten en baten van het gebruik van de zorginfrastructuur inzicht in het juridisch kader van de uitwisseling. Ook zijn alle uitkomsten op prestatie-indicatoren tot eind 2017 grafisch opgenomen. Zo wordt duidelijk hoe groot het effect is van de toestemming van de patiënt voor het kunnen opvragen van gegevens. In 2017 is het aantal patiënten dat toestemming heeft gegeven fors gegroeid, hetgeen direct effect heeft op het aantal succesvolle opvragingen. Het onderzoek toont tevens aan, dat er nog veel winst valt te behalen op het gebied van communicatie naar burgers over het geven van toestemming voor uitwisseling van medische gegevens en wat dat dan precies behelst. Ook kan er meer bekendheid worden gegeven aan het feit dat burgers via een inzageportaal zelf kunnen volgen aan wie zij toestemming hebben gegeven om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging, en welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd. Dat is voor VZVZ aanleiding om de website www.volgjezorg.nl en een bijbehorende publiekscampagne op te zetten. Deze publiekscampagne gaat in het najaar van 2018 van start.