Over AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.
Netwerkschakelkast
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt en zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ voert de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Samenwerkende partijen

Zorgverzekeraars Nederland

Opdrachtgever

Voor wie is dit beschikbaar?

GGZ-instellingen
Huisartsenpraktijken
Medisch-specialistische zorg
Apotheken
JGZ-organisaties
Zorggroepen
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
GZ-organisaties
VVT-instellingen

Informatie voor ICT-dienstverleners

Op de website AORTA-LSP staat alle informatie voor ICT-dienstverleners die met de AORTA-infrastructuur aan de slag willen. Hier leest u meer over kwalificatie, acceptatie en beheer. Tevens vindt u de relevante documentatie.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Zorgtoepassingen op AORTA-LSP

Op de infrastructuur van AORTA-LSP werken verschillende zorgtoepassingen. Iedere zorgtoepassing zorgt voor een stukje gegevensuitwisseling tussen bepaalde zorgaanbieders.

De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.
Doelgroep(en)
Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Doelgroep(en)
Ziekenhuizen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medicatievoorschriften versturen naar apotheken. Deze functionaliteit noemen we een ‘Vooraankondiging’, omdat het voorschrift (nog) niet is voorzien van een digitale handtekening van de voorschrijver. Daardoor is het wettelijk gezien geen officieel recept. De voorschrijver heeft dan ook geen UZI-pas nodig om het voorschrift te versturen. De koepelorganisaties van apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) bespreken nog met de overheid of de wettelijke regeling kan worden veranderd.
Doelgroep(en)
VZVZ biedt met LSP Ketenzorg gegevensuitwisseling voor programmatische zorg door huisartsen en hun ketenpartners. Zorgprogramma’s voor ouderenzorg en voor patiënten met astma/COPD, CVRM, diabetes of hartfalen worden ondersteund. Nieuwe zorgprogramma’s zijn in ontwikkeling.
Doelgroep(en)
JGZ-organisaties gebruiken een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar vast te leggen. Het JGZ-dossier wordt gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie door de JGZ-zorgverleners (arts, verpleegkundige of assistent). Het Landelijk Schakelpunt ondersteunt de JGZ-organisaties bij de dossieroverdracht onderling en bij de uitwisseling van vaccinaties en hielprikscreening met het RIVM.
Doelgroep(en)
Met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt. De beschikbaarheid van deze medische gegevens kan ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.
Doelgroep(en)
Met de spoedverwijzing worden gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd. Vanuit de HAP zijn de patiëntgegevens zoals NAW, reden van verwijzing en meetwaarden direct in het informatiesysteem van de SEH inzichtelijk en kunnen gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.
Doelgroep(en)
De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. Dit betreft vooral situaties waarbij overdracht van zorg tussen zorgaanbieders plaatsvindt en/of behoefte bestaat aan een patiëntsamenvatting met eerdere behandelingen die bij andere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden.
Doelgroep(en)
De BgGGZ is een gegevensdienst binnen MedMij en omvat in eerste aanleg 23 zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn deels ontleend aan de bouwstenen BgZ en zijn voor een gedeelte aangevuld met GGZ-specifieke bouwstenen. Deze gegevensdienst is een verplicht onderdeel in de VIPP GGZ-regeling. Mogelijk wordt de dienst de komende jaren verder uitgebreid.
Doelgroep(en)

Ondersteuning

Wilt u meer weten over AORTA-LSP? Bezoek dan de website aorta-lsp.nl of neem contact op met het VZVZ Servicecentrum.

Logo VZVZ

VZVZ Servicecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur